Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Wydawnictwo Rejent

// Rada Programowa

Zasady Działania

Rada Programowa Rejenta istnieje w celu zapewnienia utrzymania wysokiego poziomu pisma i wytyczania głównych kierunków działania.

  Głównym zadaniem Rady Programowej Rejenta jest:

 • analiza i ocena materiałów publikowanych w Rejencie,
 • recenzowanie artykułów przesyłanych przez redakcję,
 • ustalanie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Władzami Stowarzyszenia”, kierunków działania Rejenta,
 • zgłaszanie wniosków, postulatów i propozycji merytorycznych,
 • ocena współpracy z Władzami Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Rady Programowej

W skład Rady Programowej Rejenta wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa i praktyki notarialnej, zgłaszani przez Władze Stowarzyszenia, samorządy notarialne, uczelnie wyższe. Zmiany aktualnego składu Rady Programowej Rejenta wymagają uchwały Rady Programowej. Skreślenie ze składu członków Rady Programowej może nastąpić na wniosek Władz Stowarzyszenia z przyczyn braku aktywności lub innej uzasadnionej przyczyny.

// Rada Programowa

Procedury Szczegółowe

 • pracami Rady Programowej Rejenta kieruje redaktor naczelny Rejenta,
 • Rada Programowa Rejenta wyraża swe stanowisko w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym na posiedzeniu prawidłowo zwołanym w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw personalnych lub w głosowaniu pisemnym,
 • Rada Programowa Rejenta zbiera się co najmniej raz w roku,
 • w posiedzeniu Rady Programowej Rejenta mogą brać udział także zaproszeni goście, ale bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał,
 • czas i miejsce posiedzenia Rady Programowej Rejenta jest zwoływane przez Redaktora Naczelnego lub Władze Stowarzyszenia po uprzednich konsultacjach z członkami Rady Programowej,
 • porządek posiedzenia Rady Programowej Rejenta dostarczony jest członkom Rady Programowej co najmniej dwa tygodnie wcześniej przed wyznaczonym terminem posiedzenia,
 • za udział w posiedzeniu Rady Programowej Rejenta członek uzyskuje jednorazowe wynagrodzenie.
// Rada Programowa

Kompetencje

  Do kompetencji Rady Programowej należy:

 • recenzowanie artykułów zamieszczanych w miesięczniku,
 • wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla linii programowej miesięcznika oraz w innych sprawach.