Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

// Miesięcznik Rejent

O Czasopiśmie

Miesięcznik Rejent jest czasopismem naukowym, które ukazuje się regularnie od 1991r. Głównym obszarem zainteresowania “Rejenta” są najbardziej aktualne problemy naukowo-badawcze z zakresu prawa prywatnego (przede wszystkim prawa rzeczowego, prawa kontraktów, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa spółek i prawa międzynarodowego prywatnego), a także innych dziedzin i dyscyplin prawniczych związanych z wykonywaniem zawodu notariusza (zwłaszcza ustroju notariatu, elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego).
Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku, o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych MEN, została zmieniona punktacja czasopisma Rejent i otrzymał on 100 pkt. Nasze Czasopismo od roku 2012 jest również indeksowane w międzynarodowej bazie IC Journals Master List z wynikiem 64 pkt.

Jednocześnie przypominamy, że Lista Czasopism Punktowanych MEiN – to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację artykułu naukowego w danym tytule. Lista czasopism punktowanych jest publikowana od 2004 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Może ona służyć do oceny instytucji naukowych i pracowników naukowych. Natomiast w bazie ICI Journals Master List znajdują się czasopisma, które przeszły wielowymiarowy proces oceny parametrycznej. Podstawowym warunkiem indeksacji jest przestrzeganie przez Redakcje zasady transparentności działań oraz potwierdzenie świadczenia rzetelnych usług redakcyjnych. Czasopisma, które spełnią obowiązujące kryteria indeksacji otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.


Zgodnie z koncepcją merytoryczną czasopisma publikowane są w nim opracowania wyjaśniające nowe instytucje prawne oraz analizy odnoszące się do rozwiązań przyjętych w zagranicznych porządkach prawnych. Autorami tekstów zamieszczanych w "Rejencie" są wybitni przedstawiciele jurysprudencji i praktyki prawniczej, ale również młodzi naukowcy.

Koncepcja edytorska czasopisma przewiduje dobór tekstów publikowanych w dziale artykułów, a także - w strukturze typowego numeru - działy : z praktyki notarialnej i sądowej, polemiki i refleksje, glosy, recenzje, aktualności, przegląd orzecznictwa, prawodawstwa i piśmiennictwa. Publikowane materiały powinny prezentować odpowiedni warsztat i stronę edytorską (poprawność językowa, zgodność tytułu z treścią, spójność logiczna, zachowane zasady cytowania, właściwe odwołania do literatury). Streszczenia artykułów ze wskazaniem słów kluczowych dokonywane są w języku angielski.

Zakres dostępnych bezpłatnie w Internecie numerów archiwalnych Rejenta ulega ustawicznemu poszerzeniu.

Ponadto Rejent występuje aktywnie na innych polach. Przede wszystkim obejmuje patronatem konferencje naukowych i organizuje konkursy na najlepszą pracę magisterską lub doktorską.

Rejent jest umieszczony na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz indeksowany na międzynarodowej, specjalistycznej platformie promującej osiągnięcia nauki - Copernicus International.