Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Wydawnictwo Rejent

// Wydawnictwo Rejent

Zasady Publikacji

Materiały nadesłane do Rejenta powinny mieć następujące parametry: czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm. Przypisy dolne : czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia 1,0. Należy wprowadzić numerację stron. Do oryginału należy dołączyć jego czytelną kopię.

Opracowanie winno być podpisane własnoręcznie przez Autora. Do publikacji będą przyjmowane materiały nie przekraczające 15 - 20 stron znormalizowanego formatu A4.

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych.

Odesłanie przez Autora wydruku z korektą autorską oznacza przeniesienie na wydawnictwo wyłącznego prawa publikacji tego opracowania (art. 50 pkt 1 - 4 pr. aut.). Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

    Autorzy proszeni są o podawanie:

  • tytułu lub stopnia naukowego,
  • zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji,
  • prywatnego adresu,
  • adresu właściwego urzędu skarbowego,
  • numeru swego konta bankowego,
  • danych osobowych potrzebnych do deklaracji podatkowej (NIP, PESEL).

Redakcja odmawia opublikowania materiałów w sytuacji, gdy zostaną ujawnione jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, a zwłaszcza przypadki "ghostwriting" i "guest authorship". Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji, natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na deklarowaniu autorstwa lub współautorstwa przez osobę, której udział w tworzeniu pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" Autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń badawczych itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu opracowania).

W związku z opisanymi wyżej zasadami zapory "ghostwritting" i "guest authorship", Autor każdorazowo składa Redakcji odpowiednie oświadczenie w dokumencie obejmującym umowę wydawniczą lub odrębnie w formie pisemnej lub elektronicznej.

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.