Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Wydawca Miesięcznika Rejent

// Wydawca Miesięcznika Rejent

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej powstało z inicjatywy licznego grona notariuszy z całego kraju. Już w roku 1989 na konferencjach państwowych biur notarialnych oraz prywatnych spotkaniach koleżeńskich prowadzone były rozmowy mające na celu powołanie w Polsce na wzór innych państw Europy Zachodniej dobrowolnej organizacji społeczno-zawodowej środowiska polskich notariuszy. Owocem tych dążeń było utworzenie Stowarzyszenie Notariuszy RP, które zostało zarejestrowane w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w Sylwestra – 31 grudnia 1990r. z pierwszą siedzibą w Poznaniu.

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolną organizacją społeczno-zawodową środowiska polskich notariuszy, w tym również emerytowanych.

appointment thumb
Celem Stowarzyszenia jest m.in:
jednoczenie polskiego Notariatu wokół tradycyjnych wartości uzasadniających publiczne zaufanie, do czynności i dokumentów sporządzanych przez notariuszy,
ochrona prestiżu i dobrego imienia środowiska notarialnego,
ochrona prawidłowych warunków godnego wykonywania zawodu,
formułowanie opinii notariuszy we wszystkich żywotnych dla nich sprawach,
udział w tworzeniu prawa oraz opiniowanie projektów aktów prawnych,
występowanie we wszelkich postępowaniach w ochronie praw i interesów notariuszy,
sprawowanie opieki i udzielanie różnorakiej pomocy notariuszom, emerytowanym notariuszom, a także podejmowanie działań o charakterze integracyjnym środowiska notarialnego,
doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
prowadzenie działań w celu rozwijania świadomości i kultury prawnej społeczeństwa oraz popularyzacja prawa,
utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawniczymi.