Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Wydawnictwo Rejent

// Wydawnictwo Rejent

Procedury Recenzji

  Proces recenzji przebiega według następującej kolejności:

 • Wszystkie artykuły poddawane są wstępnej ocenie przez Redaktora Naczelnego (jako redaktora tematycznego) z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i wysokiego poziomu merytorycznego. Równolegle podlegają one sprawdzeniu pod względem formalno-językowym przez Zastępcę Redaktora (redaktora językowego).
 •  
 • Na podstawie uzyskanych ocen Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji albo skierowaniu do recenzji.
 •  
 • Recenzentami powinni być eksperci w danej dziedzinie. Nie powinien występować konflikt interesów między recenzentem a autorem. Artykuły mogą być kierowane do dwóch niezależnych Recenzentów („double-blind review process” – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Lista recenzentów tekstów opublikowanych w danym roku kalendarzowym jest ogłaszana na początku następnego roku.
 •  
 • Recenzja musi być sporządzona w formie pisemnej. Ocena może mieć postać:
  a) recenzji pozytywnej;
  b) recenzji pozytywnej pod warunkiem dokonania określonych zmian,
  c) recenzji negatywnej. Formularz recenzji, zawierający kryteria oceny tekstu, znajduje się na stronie internetowej czasopisma.
 •  
 • W oparciu o uzyskane recenzje Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do Autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku Redakcja razem z publikacją odsyła Autorowi tekst recenzji lub jej istotne fragmenty – po usunięciu z niej informacji o tożsamości recenzenta.
 •  
 • Okres oczekiwania na decyzję wynosi ok. 8 tygodni. Po tym terminie Autor jest proszony o kontakt telefoniczny lub mailowy z Redakcją.
 •  
 • Ostatnim etapem procesu oceny wydawniczej jest zatwierdzenie numeru przez Redaktora Naczelnego. Ostateczną decyzję o kwalifikacji do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
 •