W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 10/2019 (342)

Śmierć nasciturusa na tle wybranych zagadnień poświadczenia dziedziczenia

Okładka
Mgr Michał Żuralski
zastępca notarialny w Izbie Notarialnej w Gdańsku
Tytuł: Śmierć nasciturusa na tle wybranych zagadnień poświadczenia dziedziczenia
Słowa kluczowe:
śmierć nienarodzonego dziecka, pendente conditione, nasciturus, notarialne poświadczenie dziedziczenia
Title: The death of the nasciturus in view of selected issues on succession certification
Abstract:

The article presents chosen issues of a notarial attestation of succession in the context of an unborn child’s death. Notarial inheritance documents may contain information on miscarriage or stillbirth, especially when a testator has appointed a nasciturus as heir. And there are many other occasions in the course of notarial inheritance proceedings where prenatal death come into prominence. The article also acquaints the readers with documents that confirm a pregnancy loss which may be used in an attestation of succession, with particular reference to confirmation of a stillbirth of unknown sex. The author claims that a nasciturus can’t be a party in a notarial attestation of succession and suggests solution for facilitating access to this attestation, i.e. partial succession protocol in pendente conditione.

Keywords:
an unborn child’s death, pendente conditione, nasciturus, a notarial attestation of succession
Titel: Der Tod von nasciturus im Kontext von ausgewählten Fragen des Erbscheines
Bibliografia:

Bare j J., Zbrzeżna-Cąkała H., Uwagi dotyczące dokumentowania oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku bądź też zapisu windykacyjnego w świetle analiz Zespołu Wizytacyjnego, „Nowy Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Bender P., Uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia („osoby zainteresowane”) na gruncie znowelizowanego Prawa o notariacie, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 3

Bieniek G., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, „Rejent” 2008, nr 9

Blajer P., Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego, WK 2016, rozdz. II.1

Borkowski P., Komentarz do art. 95b, [w:] P.Borkowski, Prawo o notariacie. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2009

Borkowski P., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, LEX 2011, rozdz. I.2.1.

Borysiak W., [w:] Prawo o notariacie. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2019

Bręborowicz G.H., [w:] Położnictwo i Ginekologia. Repetytorium, red. G.H. Bręborowicz, Warszawa 2010

Brzozowski W., Przekonania religijne sędziego a instytucja wyłączenia sędziego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, nr 1

Celiński D., O otwarciu i ogłoszeniu testamentu przez notariusza, „Nowy Przegląd Notarialny” 2012, nr 2

Celiński D., W kwestii formy notarialnego protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu, „Rejent” 2013, nr 2

Ciepła H., Zarząd majątkiem dziecka, „Rodzina i Prawo” 2012, nr 20-21

Darmorost E., Komentarz do art. 11, [w:] E. Darmorost, Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, LexisNexis 2014

Derlatka J., Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym, WK 2016, rozdz. VI.6.6.

Domański M., Komentarz do art. 73, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2019

Dończyk D., Komentarz do art. 79, [w:] D.Dończyk, Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz, LexisNexis 2011

Durka P., Cieszyńska A., Wewnątrzmaciczna Śmierć płodu jako stan zagrożenia życia ciężarnej, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2014, nr 3

Dyoniak A., Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, nr 3

Ereciński T., Komentarz do art. 244, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, WK 2016

Gajda J., Komentarz do art. 182, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018

Garlicki L., Komentarz do art. 30, [w:] L.Garlicki, M.Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Gorczyński G., Istota polecenia testamentowego i jego zaskarżalność, [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut, Wrocław 2015

Gromek K., Komentarz do art. 92, [w:] K.Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018

Gudowski J., Komentarz do art. 651, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV, Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, WK 2016

Haberko J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Oficyna 2010

Kasprzyk P., Dziecko martwo urodzone i jego rejestracja w USC. Zarys problematyki w prawie polskim, [w:] Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017

Kawałko A., Piątowski J.S., Witczak H., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015, rozdz. II, nb. 113

Kędziora R., Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Oficyna 2009, rozdz. I.1.3 Komentarz. Art. 1-729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016

Korna-Biela D., The beginnings of prenatal psychology in Poland, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, nr 3

Krzemiński Z., Komentarz do art. 458, [w:] Z.Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz. Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Oficyna 2008

Księżak P., Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 1

Kuśmicka-Sulikowska J., Komentarz do art. 927, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017

Laskowska A., Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych, „Oficyna” 2009, rozdz. 5.2.

Lewicka M., Sulima M., Pyć M., Stawarz B., Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2013, nr 59

Łaszczyca G., Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX 2014, rozdz. 2.3.2.2.

Łata M., Bezstronność (sensu largo) notariusza, „Rejent” 2018, nr 7

Łata M., Bezstronność (sensu stricto) notariusza, „Rejent” 2018, nr 5

Majda R., Komentarz do art. 8, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, LEX 2014

Malczyk M., Komentarz do art. 652, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. I

Matusik G., Komentarz do art. 182, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2019

Matusik G., Pozycja prawna kuratora ustanowionego dla dziecka poczętego, „Rejent” 2017, nr 2

Matusik G., Umowa darowizny na rzecz nasciturusa, „Rejent” 2014, nr 5

Morawski L., Wykładania w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002

Niczyporuk P., Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, „Temida 2” 2009

Oleszko A., Komentarz do art. 1, [w:] A.Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, t. I, Ustrój notariatu, WK 2016

Oleszko A., Komentarz do art. 80 [w:] A.Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, t. I, Część II

Oleszko A., [w:] A.Oleszko, Akty Notarialne. Komentarz, WK 2015

Oleszko A., [w:] A.Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz

Oleszko A., Obowiązki notariusza związane z dokonaniem czynności notarialnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2007-2008, Vol. LIV/LV, Sectio G

Oleszko A., Prawo spadkowe w praktyce notarialnej. Księga IV kodeksu cywilnego - Komentarz. Spadki (art. 924 i 925 k.c., Część II), „Rejent” 2018, nr 5

Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – Część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012, rozdz. XIV, nb. 12

Piątowski J.St., [w:] System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, red. J.St. Piątowski, Warszawa 1986

Płatek M., Matka prawnie uregulowana - bioetyka i prawo do życia, [w:] Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, red. J. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, LEX 2013

Sierpowska I., Pochówek dzieci martwo urodzonych - w świetle praw rodziców i zadań gminy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. CVI

Skowrońska-Bocian E., Testament w prawie polskim, Warszawa 2004

Skrzypczak J., [w:] Położnictwo i Ginekologia. Repetytorium, red. G.H. Bręborowicz, t. 1, Warszawa 2015

Sokołowski T., Komentarz do art. 8, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. t. I. Część ogólna, red. A. Kidyba, WKP 2012

Stempniak A., Komentarz do art. 679, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2018

Sylwestrzak A., Komentarz do art. 75, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, LEX 2013

Szereda A.J., Komentarz do art. 80, [w:] A.J.Szereda, Czynności Notarialne. Komentarz do art. 79.112 Prawa o notariacie, Legalis 2018

Szereda A.J., Zakres obowiązków notariusza wynikających z art. 652 k.p.c., „Nowy Przegląd Notarialny”, 2013, nr 2

Szymkiewicz-Dangel J., Dangel T., Perinatalna opieka paliatywna, [w:] W drodze do brzegu życia, t. III, red. E. Krajewska-Kułak, W. Nyklewicz, C. Łukaszuk, Białystok 2007

Tataj-Puzyna U., Sys D., Znaczenie pierwszej relacji w życiu człowieka, „Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 3

Wierciński J., Uwagi o teoretycznych założeniach dziedziczenia ustawowego, „Studia Prawa Prywatnego” 2009, nr 2

Wójcik S., [w:] System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, red. J.St. Piątowski, Warszawa 1986

Zielińska E., Komentarz do art. 2 [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, LEX 2014

Żyznowski T., Komentarz do art. 458, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. t. II. Komentarz. Art. 367.729, red. K. Piasecki, Warszawa 2016

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.