W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 3/2019 (335)

Bezpodstawne wzbogacenie – zagadnienia wybrane

Okładka
Dr Krzysztof Piotr Sokołowski
LL.M. - Uniwersytet Warszawski, adwokat w kancelarii adwokackiej Legal Advising (Warszawa)
Tytuł: Bezpodstawne wzbogacenie – zagadnienia wybrane
Słowa kluczowe:
bezpodstawne wzbogacenie, regres, odsetki
Title: Unjust enrichment – selected issues
Abstract:

The article concerns two problems . the maturity of the claim for the return of an undue performance and the time in which this return should occur, as well as whether the regress resulting from severe and joint liability be a category of an obligation from unjust enrichment. The article gives a negative answer to the last question. Furthermore, better arguments speak for the notion that with the fall of the cause of the undue performance, this being known to the enriched party, the claim for the return of the latter is mature. From that moment onwards, the other party is entitled to interests for default - according to the rule fur est semper in mora. Literal, historic and systematic interpretation speak for this notion, as well as common rules of justice.

Keywords:
unjust enrichment, regress, interests
Titel: Ausgewählte Probleme der ungerechtfertigten Bereicherung
Bibliografia:

Dąbrowa J., [w:] System Prawa Cywilnego, red. W. Czachórski, t. III/1, Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981

Drapała P., Glosa do wyroku SN z dnia 22 marca 2001 r., V CKN 769/00, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 2

Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017

Grzybowski S., [w:] System Prawa Cywilnego, red. W. Czachórski, t. 1, Część ogólna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985

Jaroń E., Dubis W., Odsetki za opóźnienie co do nienależnego świadczenia, „Rejent” 2000, nr 1

Kidyba A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, wyd. II, LEX 2014

Kołakowski K., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Zobowiązania, red. G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, t. I, Warszawa 2001

Księżak P., Glosa do wyroku SN z 28 października 2004 r., III CK 461/2003, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 2

Larenz K., Wolf M., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Auflage, München 2004

Lemkowski M., Odsetki za opóźnienie, Warszawa 2007

Lewandowski S., [w:] Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2002

Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1994

Łętowska E., Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000

Mostowik P., [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2009

Mularski K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Ohanowicz A., [w:] System Prawa Cywilnego, red. W. Czachórski, t. III/1, Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981

Ohanowicz A., Niesłuszne wzbogacenie (1956), [w:] A.Ohanowicz, Wybór prac, Warszawa 2007

Ohanowicz A., Niesłuszne wzbogacenie, Warszawa 1956

Ohanowicz A., Zbieg norm w polskim prawie cywilnym (1963), [w:] A. Ohanowicz, Wybór prac, Warszawa 2007

Pyziak-Szafnicka M., [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006

Raczyński A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Gutowski, t. 1, Warszawa 2016

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania, Warszawa 2006

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 6, Warszawa 2003

Ruszkiewicz B., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, wyd. II, Warszawa 2014, art. 455, nb. 7

Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX/el. 201134

Serda W., Niesłuszne świadczenie, Warszawa 1988

Skalkowski C., Lehbuch der Institutionen und der Geschichte des Römischen Privatrechts für den akademischen Gebrauch, 6. Aufl., Leipzig 1892

Skowrońska-Bocian E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, wyd. 4, Warszawa 2005

Sokołowski K.P., „Następca prawny” w rozumieniu art. 1 ust. 3 i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 2

Sokołowski K.P., Anmerkung zum Beschluss des Bayerischen LSG vom 10. März 2014 – L 16 AS 157/14 B ER, „Neue Zeitschrift für Sozialrecht” 2015, nr 3

Sokołowski K.P., Darowizna z poleceniem a negotium mixtum cum donatione w praktyce notarialnej, „Rejent” 2011, nr 4

Sokołowski K.P., Das Arbeitslosengeld II für Unionsbürger, „Zeitschrift für europäisches Sozial - und Arbeitsrecht” 2011

Sokołowski K.P., Der Unionsbürger als Empfänger des Alg II, „Zeitschrift für europäisches Sozial - und Arbeitsrecht” 2015, nr 11-12

Sokołowski K.P., Die Abtretbarkeit der Sicherungsgrundschuld nach der Neuregelung durch das Risikobegrenzungsgesetz, „Juristische Rundschau” 2009

Sokołowski K.P., Die Buchgrundschuld in Deutschland und in Polen, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 3

Sokołowski K.P., Die gemischte Schenkung. Eine dogmatische und rechtsvergleichende Analyse, München 2013

Sokołowski K.P., Die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” 2014, nr 3

Sokołowski K.P., Die Reallast – ausgewählte Probleme, „Zeitschrift für die notarielle Beratungs - und Beurkundungspraxis” 2011

Sokołowski K.P., Dobro osobiste w postaci herbu rodowego w polskim prawie cywilnym, „Rejent” 2014, nr 6

Sokołowski K.P., Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 9

Sokołowski K.P., E-Mail-Werbung als Spamming, „Wettbewerb in Recht und Praxis” 2008

Sokołowski K.P., Forma aktu notarialnego, uzupełnienie zachowku oraz ustalenie schedy spadkowej a negotium mixtum cum donatione, „Rejent” 2011, nr 4

Sokołowski K.P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r., I CSK 288/10, OSP 2013, nr 4, poz. 46

Sokołowski K.P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2010 r., I CSK 582/09, OSP 2013, nr 9, poz. 93

Sokołowski K.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2009 r., III CZP 21/09, OSP 2010, nr 6, poz. 60

Sokołowski K.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 29/13, OSP 2014, nr 7-8, poz. 76

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2014 r., I ACa 113/14, OSP 2017, nr 2, poz. 13

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 486/12, OSP 2016, nr 3, poz. 27

Sokołowski K.P., Ist die Reallast noch zeitgemäß?, „Zeitschrift für Immobilienrecht” 2011

Sokołowski K.P., Los spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po likwidacji spółdzielni mieszkaniowej, „Rejent” 2012, nr 9

Sokołowski K.P., M.Tollik, Herb prawem podmiotowym Habsburgów, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 7-8

Sokołowski K.P., Manifestacja animi rem sibi habendi, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 10

Sokołowski K.P., Nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona, „Rejent” 2016, nr 4

Sokołowski K.P., O bezprawiu legislacyjnym uwag kilka, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 3

Sokołowski K.P., Odpowiedzialność uprawnionego do zachowku za legaty damnacyjne i polecenia według art. 998 § 1 k.c., „Rejent” 2015, nr 7

Sokołowski K.P., Parliamentary Sovereignty in the United Kingdom, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2009, nr 3-4

Sokołowski K.P., Posiadanie samoistne a zasiedzenie nieruchomości, „Państwo i Prawo” 2010, nr 11

Sokołowski K.P., Rozważania nad czynnościami przysparzającymi, odpłatnymi i nieodpłatnymi, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7-8

Sokołowski K.P., Tajne zarachowanie zapłaty i inne problemy art. 451 § 1 zd. 2 k.c., „Rejent” 2017, nr 8

Sokołowski K.P., Założenie księgi wieczystej na podstawie art. 713 kodeksu Napoleona – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.06.2012 r. (I CSK 220/12), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 10

Sokołowski K.P., Zasiedzenie lokalu i budynku warszawskiego, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 2

Sokołowski K.P., Zatajenie w akcie notarialnym części ceny nieruchomości a pozorność sprzedaży i negotium mixtum cum donatione, „Rejent” 2010, nr 4

Stecki L., Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970

Szreder A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznego środka komunikacji w prawie polskim i niemieckim, Słupsk 2011

Windscheid B., Lehrbuch des Pandektenrechts. Bd. 2, 5. Aufl., Frankfurt a.M. 1882

Wiśniewski T., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, red. J. Gudowski, Warszawa 2013

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001

Zoll F., [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna. Suplement, Warszawa 2010

Zoll F., Glosa do wyroku SN z 5.03.2002 r., I CKN 1156/99, OSP 2003, nr 1, poz. 5

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.