W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 6/2018 (326)

Znaczenie rejestracji w rejestrze nieruchomości w ramach sprzedaży nieruchomości (studium prawnoporównawcze)

Okładka
Dr Paweł Blajer
adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego WPiA UJ; notariusz w Krakowie
Tytuł: Znaczenie rejestracji w rejestrze nieruchomości w ramach sprzedaży nieruchomości (studium prawnoporównawcze)
Słowa kluczowe:
rejestry nieruchomości, rejestracja praw do nieruchomości, przeniesienie własności nieruchomości
Title: The importance of registration in the real property register during the sale of the real property (comparative legal study)
Abstract:

The article contains a detailed presentation of the role which land registration plays in the real property transfer based on the sale contract in various legal systems. The article focuses on the most important land registration models, i.e. title registration and deeds recordation, which derive from common law tradition, as well as French-Italian transcription: system, Spanish “inscription” model and middle European ground book system. In the article the Author describes different stages of real estate transfer, referring to contract of sale, completion, and finally registration, trying to characterize the role of land registries in each of these stages. The fundamental principles of land transfer, such as e.g. the principle of consensuality and principle of constitutive effects of registration are also taken into account. Finally, in the last part of the article, the Author tries to define the meaning of comparative arguments in the discussion concerning the possible introduction of the registration with constitutive effects as the general rule in the Polish law.

Keywords:
land registries, registration of interests in land, real estate transfer
Titel: Die Bedeutung der Eintragung im Liegenschaftskataster im Rahmen des Immobilienverkaufs (eine rechtsvergleichende Studie)
Bibliografia:

Auer H., [w:] H.Hofmeister, H. Auer, Das moderne Grundbuch, Wien 1992

Bardach J., Senkowska-Gluck M., Historia Państwa i Prawa Polski, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981

Baur F., Baur J., Stürner R., Sachenrecht, wyd. 18, München 2009

Bickmann H., Grundstückserwerb nach deutschem, spanischem und italienischem Recht - eine rechtsvergleichende Untersuchung, Göttingen 2012

Blajer P., Amerykańskie „księgi wieczyste” - współczesny kształt systemu Leeds recordation w USA, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, nr 2

Blajer P., Historyczny rozwój angielskiego modelu rejestrowania praw do nieruchomości, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Kraków 2013

Blajer P., Współczesny kształt hiszpańskiego registro de la propiedad, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2016, nr 3

Blajer P., Współczesny kształt systemu title registration w krajach common law (Organizacja i funkcjonowanie rejestrów), „Rejent” 2016, nr 8

Blajer P., Współczesny kształt systemu title registration w krajach common law: (komputeryzacja rejestrów; e-conveyancing), „Rejent” 2016, nr 9

Blajer P., Z dziejów francuskiego modelu „la publicité fonciere”, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2016, nr 1

Blanke E., Die Reform des Französischen Liegenschaftsrechts im Jahre 1955 und das deutsche Liegenschaftsrecht, München 1963

Bradbrook A., MacCallum S.V., Moore A.P., Australian Real Property Law, wyd. 3, Pyrmont NSW 2002

Breyer S., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975

Busłowicz A., Busłowicz Ph., Das Anwartschaftsrecht im Immobilienverkehr im Hinblick auf den Eintragungsgrundsatz in Deutschland und Polen w: Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, red. A. Wudarski, Berlin 2016

Bydlinski P., Der Grundstückserwerb in Österreich. Formfreier Kaufvertrag, aber strenge Verbücherungsvorgaben, [w:] Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, red. A. Wudarski, Berlin 2016

Callaghan Muńoz X. O., Código civil, Comentado y con jurisprudencia, wyd. 6, Madrid 2008, art. 1450

Cámara-Lapuente S., Registration of Interests as a Formality of Contracts: Comparative Remarks on Land Registries within the Frame of European Private Law, .European Review of Private Law. 2005, nr 6

Capitant H., De la cause des obligations, Paris 1927

Cribbet J., Johnson C.W., Principles of the Law of Property, Westbury, N.Y.1989

Diez-Picazo L., Gullón A., Sistema de Derecho civil, t. III: Derecho de cosas, Derecho Inmobiliario y registral, wyd. 10, Madrid 2005

Domat J., Lois Civiles dans leur ordre naturel, Paris 1713

Feil E., Österreichisches Grundbuchsrecht. Eine systematische Darstellung, Wien 1972

Franzmann T., Sicherer Immobilienerwerb durch Notar und Grundbuch, Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins 2009, z. 3

Galgano F., Diritto privato, wyd. 6, Padova 1990

Garro A.M., Recordation of Interests in Land, [w:] International Encyclopedia of Comparative Law, t. VI : Property and Trust. Tübingen 2002

Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Milano 2007

Giméz Roig E., Transmisión del derecho de propiedad por contrato de compraventa, Madrid 1991

Gniewek E., Księgi wieczyste, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, red. E. Gniewek, wyd. 3, Warszawa 2013

Gom á Salcedo J.E., Instituciones de derecho civil común y foral, Barcelona 2004

Hoffmann B.v., Das Recht des Grundstückskaufs, Tübingen 1979

Hoyer H., Grundbuchsrecht und Grundbuchspraxis, “Österreichische Notariats-Zeitung” 1995, nr 1

Jauernig O., Trennungsprinzip und Abstraktionsprinzip, “Juristische Schulung” 1994, nr 8

Jerez Delgado C., Hacia la inscripciün constitutiva, Madrid 2001

Jurgeleit A., Eigentumserwerb an Grundstücken, [w:] Handbuch Immobilienrecht, red. K. Schreiber, wyd. 3, Berlin 2011

Kieweler F. , Zur Rechtsnatur der Aufsandungserklärung, Österreichische Notariatszeitung 2013

Kodek G.E., Kommentar zum Grundbuchsrecht, Wien 2007

Koller A., Der Grundstükskauf, Bern 2001

Koziol H., Welser R., Grundriss des bürgerlichen Rechts, Wien 2002

Kuropatwiński J., Znaczenie wpisu w polskim systemie wieczystoksięgowym. Rozważania nad projektem reformy, „Rejent” 2011, nr 5

Lacruz Berdejo J.L., Elementos de derecho civil, t. III: Derechos reales, vol. 1, Posesión y propiedad, wyd. 3, Madrid 2008

Lasarte C., Principios de Derecho Civil, t. 5: Derechos Reales y Derecho hipotecario, Madrid 2008

Megarry R., Wade W., The Law of Real Property, wyd. 8, London 2012

Meinhart A., Die Übertragung des Eigentums, Salzburg 1988

Nuńe R. z Lagos, Causa de la traditio y causa de la obligatio, “Revista critica de derecho inmobili ario” 1961, nr 3

Blajer P., “Deeds recordation” ”title registration”. Rozwiązania modelowe w zakresie rejestrów nieruchomości w systemie „common law”, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2013, nr 4

Paradiso M., Corso di istituzioni di diritto pivato, wyd. 4, Torino 2006

Pau Pedrón A., Eficacia y publicidad de los derechos reales inmobiliarios, [w:] Boletín de información del Ministerio de Justicia 1991

Pau Pedrón A., Efectos de la inscripción en la constitución de los derechos reales, “Revista crítica de derecho inmobiliario” 1994

Petersen J., Das Abstraktionsprinzip, Jura 2004, z. 2

Pisuliński J., Przeniesienie własności w prawie polskim. Między francuską i niemiecką tradycją prawną, [w:] Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, red. A. Wudarski, Warszawa 2016

Radwański Z., Zielona Księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego, Warszawa 2006

Ragel Sánchez L.F., Estudio Legislativo u Jurisprudencial de derecho civil: Obligaciones y contratos, Madrid 2000

Rechberger W.H., Grundbuch, [w:] Bodenrecht in Österreich, red. W.H. Rechberger, A. Kleteèka, Wien 2004

Rey H., Die Grundlagen des Sachenrechts und das Grundeigentum. Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, t. I, Bern 2002

Rudnicki S., Polski system ksiąg wieczystych na tle regulacji państw europejskich - członków UE - zalety i wady tego systemu, ocena stanu obecnego i wnioski na przyszłość, „Rejent” 1998, nr 6

Sacco R., Trattato di diritto civile, I diritti reali, t. 1: La Propieta`, Torino 2001

Scialoja A., Branca G., Commentario del Codice Civile, t. 4: Delle obbligazioni, wyd. 2, Bologna 1981

Simler Ph., Delebecque Ph., Droit civil. Les Suretes, La Publicité Fonciere, wyd. 5, Paris 2009

Simonius P., Sutter Th., Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band I: Grundlagen, Grundbuch und Grundeigentum, Basel 1990

Smyczyński T., Uwagi o wiarygodności ksiąg wieczystych Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa, 2010

Spellenberg U., Sicherheit im Grundstücksverkehr, [w:] Festschrift für Werner Lorenz zum 70. Geburtstag, Tübingen 1991

Stadler A., Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion. Eine rechtsvergleichende Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen anhand des deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen Rechts, Tübingen 1996

Torrente A., Schlesinger P., Manuale di diritto privato, wyd. 20, Milano 2011

Tracz G., Aktualność generalnej reguły kauzalności czynności prawnych przysparzających w prawie polskim, .Kwartalnik Prawa Prywatnego. 1997, nr 3

Trimarchi P., Istituzioni di diritto privato, wyd. 17, Milano 2007

Truszkiewicz Z. , Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2006

van Erp S., A Comparative Analysis of Mortgage Law: Searching for Principles, [w:] Land Law in Comparative Perspective, red. M. E. Sánchez Jordán, A. Gambaro, The Hague, New York, London 2001

Weirich H.A., Ivo M., Mackeprang R., Voltz M., Grundstücksrecht, wyd. 3, München 2006

Wieling H., Das Abstraktionsprinzip für Europa!, “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” 2001, nr 2

Z. Truszkiewicz, Niektóre projektowane zmiany przepisów o własności i o księgach wieczystych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent” 2012, numer specjalny

Zaradkiewicz K., Księga wieczysta i inne publiczne rejestry dóbr prawnych w pracach komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego, „Rejent” 2015, nr 35

Zdziennicki B., Regulacja Prawna ksiąg wieczystych, „Studia Prawnicze” 2001, nr 2

Zevenbergen J., Systems of Land Registration. Aspects and Effects, Delft 2002

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.16 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.