W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 3/2018 (323)

Dopuszczalność zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane terminu zawitego do zawiadamiania inżyniera przez wykonawcę o roszczeniach, o którym mowa w subklauzuli 20.1 FIDIC na gruncie prawa polskiego

Okładka
Mgr Sławomir Szejna
doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Tytuł: Dopuszczalność zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane terminu zawitego do zawiadamiania inżyniera przez wykonawcę o roszczeniach, o którym mowa w subklauzuli 20.1 FIDIC na gruncie prawa polskiego
Słowa kluczowe:
FIDIC, wykonawca budowlany, zawiadomienie; inżynier, Subklauzula 20.1 FIDIC; termin zawity; inwestor, upadłość
Title: Admissibility of reserving in the construction works contract the final date to notify the engineer by the contractor about claims referred to in Subclause 20.1 of FIDIC according to Polish law
Abstract:

The purpose of this publication is to determine the legal effect of the term reserved in Sub-Clause 20.1 of the FIDIC type for making an Engineer.s notification to the Engineer for a claim for an extension of the contract term or any claim granted under these FIDIC type conditions. The lack of a statutory definition of deadlines in the Civil Code of April 23rd, 1964, and other regulations, makes it difficult to define them. As a consequence, such a state of affairs makes it difficult to resolve the doctrine, case-law and construction practice, the dispute as to the effectiveness of shaping the will of parties to contractual deadlines (including the provision of FIDIC Sub-Clause 20.1). Thus the problem is not only theoretical and, most of all, practical. The decision to avoid the bankruptcy of many construction contractors, who are rarely the weakest party to the construction contract, is required to accept the contractual terms imposed by the Investor (such as Sub-Clause 20.1 FIDIC).

Keywords:
FIDIC, construction contractors; notification; engineer; Sub-clause 20.1 of FIDIC; deadlines, investor, bankruptcy
Titel: Zulässigkeit des Vorbehalts der Ausschlussfrist im Vertrag über Bauarbeiten zur Benachrichtigung des Ingenieurs durch den Ausführer über die Ansprüche, über den in Subklausel 20.1 FIDIC im polnischen Recht die Rede ist
Bibliografia:

Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2016, uwagi do art. 99,99.102

Adamus R., Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, [w:] System prawa handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016

Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011

Adamus R., Skutki upadłości i postępowania naprawczego dla wybranych umów bankowych, „Prawo Bankowe” 2004, nr 3

Adamus R., Szejna S., Konsorcjum budowlane a upadłość konsorcjanta, „Jurysta” 2014, nr 7-8

Adamus R., Szejna S., Umowa o roboty budowlane, a upadłość likwidacyjna wykonawcy, MoP 2013, nr 3

Adamus R., Szejna S., Wpływ upadłości na umowę zastępstwa inwestycyjnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Adamus R., Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne, Warszawa 2013

Adamus R., Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 12

Bądkowski A., Zmiany, jakie do obecnego stanu prawnego wprowadza Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, „Palestra” 1964, z. 10

Boczek Z.J., Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego, Szczecin 2006

Boczek Z.J., Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC. Wyd. popr. i uzup. Szczecin 2012

Broniewicza W. , Przedawnienie roszczeń w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej według kodeksu cywilnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1965, nr 3

Brzozowski A., Machnikowski P., Międzynarodowa praktyka kontraktowa, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, red. E. Łętowska, wyd. 1, Warszawa 2006

Brzozowski A., Nowe regulacje przedawnienia w prawie cywilnym, PiP 1992, nr 3

Bytnerowicz P., Kofluk M., Termin na powiadomienie o roszczeniach wykonawcy określony w subklauzuli 20.1 Warunków FIDIC świetle prawa polskiego, „Konsultant” 2012, nr 26

Bytnerowicz P., Kofluk M., Zastrzeżenie w klauzuli 20.1 FIDIC 28-dniowego terminu na zgłaszanie roszczeń przez wykonawcę, „e-Przegląd Arbitrażowy” 2012, nr 1

Chrapoński D., [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz i A.J. Witosz, wyd. 4, Warszawa 2012

Ciepierski P., Opóźnienie, odszkodowanie umowne, odstąpienie od umowy według nowej czerwonej książki FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego - wybrane problemy. „Biuletyn Arbitrażowy” 2008, nr 8

Drapała P., Wzorce umowy FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego, PiP 2014, nr 11

Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, wyd. 7

Gwiazdomorski J., Terminy zawite do dochodzenia roszczeń, RPEiS 1968, nr 3

Ignatowicz J., [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, red. S. Grzybowski, Wrocław 1974

Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, wyd. 3

Jamka M., Barczewski A., Arbitraż w sprawach budowlanych . wybrane problemy praktyczne, [w:] Arbitraż w Polsce, Warszawa 2011

Karasek-Wojciechowicz I., Czy wzorce umowne mogą stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy w zakresie regulacji świadczenia usług?, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2014, nr 3

Klafkowski Z., Przedawnienie roszczeń, „Materiały Szkoleniowe Centralnego Zaocznego Studium Nowego Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Procesowego” 1966, nr 4

Konik P., Pannert M., Uprawnienia syndyka do odstąpienia od umowy wzajemnej, „Prawo Spółek” 2004, nr 4

Kordasiewicz B., [w:] System prawa prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna, t. 2, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Kosiński J., FIDIC a polskie prawo, „Konsultant” 2009, nr 14

Kruczalak-Jankowska J., Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i trans granicznym postępowaniu upadłościowym, Warszawa 2010

Kruszewska J., Jackowski T., Jednostki gospodarki uspołecznionej w przepisach części ogólnej kodeksu cywilnego, „Palestra” 1964, z. 11

Latawiec T., FIDIC a polskie regulacje prawne, „Inżynieria Bezwykopowa” 2009, nr 4

Latawiec T., FIDIC a polskie regulacje prawne. Czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów, „Konsultant” 2009, nr 12

Lizer-Klatka A., Skuteczność umownych terminów dochodzenia roszczeń w ogólnych warunkach FIDIC w świetle prawa polskiego, „e-Przegląd Arbitrażowy” 2012, nr 1

Logchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne, Podręcznik systematyczny, t. II, Zobowiązania, Lwów 1939

Ma nowska M., Przedawnienie roszczeń majątkowych, „Prawo Spółek” 1997, nr 7-8

Masewicz H., Niektóre problemy stosunku k.c. do ustawodawstwa pracy, „Palestra” 1965, z. 4

Ogiegło L., Lizer-Klatka A., 18.2.4 Źródła prawa. Wzorce umowne, [w:] Międzynarodowe prawo handlowe, red. W. Popiołek, wyd. 1, Warszawa 2013

Ohanowicz A., Kodeks cywilny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, z. 4

Okolski D., Ogólne warunki FIDIC a prawo polskie, „Biuletyn Arbitrażowy” 2009, nr 10

Okolski D., Warunki ogólne umów o roboty budowlane (FIDIC, VOB), rozdz. 12, [w:] D. Okolski, Umowa o roboty budowlane, Warszawa 2016

Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2010

Pannert M., Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych, Warszawa 2010

Pawłowski G., Zawieranie infrastrukturalnych umów inwestycyjnych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC, PPH 2017, nr 7

Pietkiewicz P., Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC, ADR 2010, nr 1

Pochodyła M., Rozwiązywanie sporów budowlanych według „nowej czerwonej książki” FIDIC, „Biuletyn Arbitrażowy” 2008, nr 7

Pyziak-Szafnicka M., [w:] P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Lex 2014, komentarz do art. 117 i 119 k.c.

Rudnicki S., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009

Sadowski W., Problemy prawne zastosowania warunków kontraktowych FIDIC w Polsce, „Biuletyn Arbitrażowy” 2009, nr 10

Sampławski K., Roboty dodatkowe a dopuszczalność zmian w umowach o zamówienie publiczne na tle warunków kontraktowych FIDIC, PZP 2011, nr 1

Skąpski J. , Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, „Nowe Prawo”, t. XXIII

Sołtysiński S., Spór o terminy dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży, PiP 1980, nr 12

Stangret-Smoczyńska A., Umowne terminy zawite, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 1

Stępień-Sporek A., Sporek F., Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009

Stępień-Sporek A., Terminy zawite - czy potrzebna jest nowa regulacja?, PS 2009, nr 1

Strzępka J.A., Międzynarodowe standardowe warunki kontraktowe FIDIC, [w:] Prawo umów handlowych, red. M. Stec, wyd. 5, Warszawa 2017

Strzępka J.A., Wyrzykowski W., Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC, MoP 2013, nr 16-17, cz. I i II

Suchecka-Tarnacka A., Problem fluktuacji kosztów w procesie inwestycyjnym. Nadzwyczajna zmiana okoliczności w kontraktach opartych na FIDIC i praktyka kodeksowa, „Biuletyn Arbitrażowy” 2009, nr 10

Szczurowski T., Odstąpienie syndyka od umowy wzajemnej zawartej przed ogłoszeniem upadłości, PUG 2013, nr 11

Szejna S., Wpływ upadłości zastępcy inwestycyjnego na stosunek zastępstwa inwestycyjnego, „Rejent” 2016, nr 12

Szejna S., Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą, MoP 2010, nr 12

Szer S., Prawo cywilne. Część ogólna, bmw. 1950

Szpunar A., Uwagi w sprawie wykładni art. 568 k.c., PPH 1997, nr 5

Topór M., Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC, PPH 2016, nr 11

Winiarz J., [w:] System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977

Wolter A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1.07.1958 r., I CR 683/57, OSPIKA 1960, poz. 187

Wolter A., J. Ignatowicz, Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1999

Wójcik S., O potrzebie i sposobie uregulowania cywilnoprawnych terminów zawitych, [w:] Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej profesora Jana Winiarza, Warszawa 1990

Wójcik S., Przedmiot przedawnienia w polskim prawie cywilnym, NP 1985, nr 6

Wójcik S., W sprawie metody ogólnego uregulowania terminów zawitych, [w:] Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Ireneusza Weissa, Kraków 2003

Wójcik S., Z problematyki przedawnienia i terminów zawitych w prawie cywilnym, [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Czesławie Żuławskiej, red. B. Gnela, J. Koczanowski, R. Szostak, Kraków 2000

Wujek G., 14.5.1.1. Ogólne warunki FIDIC, [w:] Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, wyd. 2, Warszawa 2015

Wyrzykowski W., Modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej zawarte w warunkach umownych Srebrnej Księgi FIDIC (EPC/„pod klucz”). Wybrane zagadnienia, [w:] Ewolucja prawa prywatnego, Katowice 2014

Wyrzykowski W., Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/”pod klucz”),Warszawa 2013

Wyrzykowski W., Warunki kontraktowe FIDIC- charakterystyka ogólna, PZP 2014, nr 4

Wysoczański H., Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, wyd. 1, Warszawa 2017

Zieliński T., Przedawnienie i terminy zawite na tle ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, „Studia Cywilistyczne” 1971, t. XIX

Zienkiewicz D., [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006, wyd. 2

Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2012, wyd. 2

Zrałek J., Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym - szkic prawnoporównawczy, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Maksymiliana Pazdana, red. W. Popiołek, L. Ogiegło, M. Szpunar, Kraków 2015

Zrałek J., Zakres zastosowania konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, KPP 2001, nr 3

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.