W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 8/2017 (316)

Tajne zarachowanie zapłaty i inne problemy art. 451 § 1 zd. 2 k.c.

Okładka
Dr Krzysztof Piotr Sokołowski
LL.M. - Uniwersytet Warszawski, adwokat w kancelarii adwokackiej Legal Advising (Warszawa)
Tytuł: Tajne zarachowanie zapłaty i inne problemy art. 451 § 1 zd. 2 k.c.
Słowa kluczowe:
zarachowanie zapłaty, odsetki, dług, oświadczenie woli
Title: The Secret Crediting of Payment and Other Problems of Art. 451 § 1 Sentence 2 of the Polish Civil Code
Abstract:

The following article concerns problems resulting from the crediting of payment by the creditor against the will of the debtor, which is regulated in Art. 451 of the Polish Civil Code. In particular, it concerns the problem of crediting of payment to the interests and costs instead of the capital. It is held in the article that crediting of payment by the creditor must take the form of a declaration of will which which the debtor needs to be served. Otherwise it has no effect. The creditor must make this declaration of will openly, not secretly, and immediately after having received the declaration of the debtor of crediting of the payment to another debt. This notion endorses legal security and is more in accordance with the general principles of law than secret crediting.

Keywords:
crediting of payment, interests, debt, declaration of will
Titel: Die geheime Zahlungsanrechnung und andere Probleme des Art. 451 § 1 S. 2 des polnischen ZGB
Bibliografia:

Bachof O., Auslegung gegen den Wortlaut und Verordnungsgebung contra legem, JZ 1963, nr 695

Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, 3. wyd., Warszawa 2015

Bydlinski P., Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Wien 2007

Dąbrowa J., [w:] System prawa cywilnego, t. III/1, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. W. Czachórski, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1936

Domański L., Prawo o zobowiązaniach w ogólności według projektu komitetu francuskiego do spraw zjednoczenia ustawodawczego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1926, nr 20

Domański L., Projekt prawa o zobowiązaniach, Warszawa 1927

Drapała P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2002 r., III CKN 495/00, PS 2003, nr 11-12

Dybowski T., [w:] System prawa cywilnego, t. III/1, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. W. Czachórski, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981

Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2006

Forsthoff E., Rechtsstaat im Wandel, Stuttgart 1964

Gawlik Z., [w:] Kodeks cywilny, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010

Gifford K.H., How to Understand An Act of Parliament, 2nd ed., Melbourne 1967

Gwiazdomorski J., Próba korektury pojęcia czynności prawnej, [w:] Prace z zakresu prawa cywilnego i prawa na dobrach niematerialnych, ZNUJ 1974, nr 346

Heinrichs H., [w:] Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, red. O. Palandt, 64. Aufl., München 2005

Kolano R., Zarachowanie wierzytelności w świetle regulacji artykułu 451 kodeksu cywilnego, PUG 2002, nr 7

Kon A., Kodeks zobowiązań. Komentarz, Warszawa 1934

Larenz K., Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 2/I, München 1986

Larenz K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris Tokyo 1991

Larenz K., Wolf M., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 2004

Lemkowski M., Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007

Lewandowski S., [w:] Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2002

Longchamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu projektu, t. I, Warszawa 1936

Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, wyd. 3, Poznań 1948

Medicus D., Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, 17. Aufl., München 2006

Morek R., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Zobowiązania, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Ohanowicz A., Zobowiązania. Część ogólna, Poznań 1958

Ohanowicz A., Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa-Poznań 1966

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011

Radwański Z., [w:] System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Radwański Z., [w:] System prawa cywilnego, t. III/1, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. W. Czachórski, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981

Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2003

Radwański Z., Zieliński M., [w:] System prawa prywatnego, t. 1, red. Z. Radwański, Warszawa 2007

Ramm Th., Auslegung und gesetzesändernde Rechtsfortbildung, ArbuR 1962, nr 353

Röhl K.F., Röhl H.Ch., Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl., München 2008

Rzetecka-Gil A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, LEX/El 2011

Siebert W., Die Methode der Gesetzesauslegung, Heidelberg 1958

Sokołowski K.P., „Następca prawny” w rozumieniu art. 1 ust. 3 i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, PS 2009, nr 2

Sokołowski K.P., Anmerkung zum Beschluss des Bayerischen LSG vom 10. März 2014 - L 16 AS 157/14 B ER, NZS 2015, nr 3

Sokołowski K.P., Ausgewählte Probleme der Auflagenschenkung nach polnischem und deutschem Recht, [w:] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, red. Ch. v. Bar, A. Wudarski, München 2012

Sokołowski K.P., Der Unionsbürger als Empfänger des Alg II, ZESAR 2015, nr 11-12

Sokołowski K.P., Die Abtretbarkeit der Sicherungsgrundschuld nach der Neuregelung durch das Risikobegrenzungsgesetz, JR 2009

Sokołowski K.P., Die Buchgrundschuld in Deutschland und in Polen, PPUW 2006, nr 3

Sokołowski K.P., Die gemischte Schenkung, Eine dogmatische und rechtsvergleichende Darstellung, München 2013

Sokołowski K.P., Die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, DPJZ 2014, nr 3

Sokołowski K.P., Die Reallast - ausgewählte Probleme, NotBZ 2011

Sokołowski K.P., Die Schenkung unter Auflage nach polnischem Recht, JOR 2010

Sokołowski K.P., Dobro osobiste w postaci herbu rodowego w polskim prawie cywilnym, .Rejent. 2014, nr 6

Sokołowski K.P., Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania, PS 2008, nr 9

Sokołowski K.P., E-Mail-Werbung als Spamming, .Wettbewerb in Recht und Praxis. 2008

Sokołowski K.P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r., I CSK 288/10, OSP 2013, nr 4, poz. 46

Sokołowski K.P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r., III CSK 280/13, OSP 2016, nr 2

Sokołowski K.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 29/13, OSP 2014, nr 7-8

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2014 r., I ACa 1315/14, OSP 2016, nr 1

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 486/12, OSP 2016, nr 3

Sokołowski K.P., Ist die Reallast noch zeitgemäß?, ZfIR 2011

Sokołowski K.P., Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a udział w bójce lub pobiciu, „Probacja” 2009, nr 3- 4

Sokołowski K.P., Legitymacja wspólnoty mieszkaniowej co do roszczeń związanych z nieruchomością wspólną, „Rejent” 2012, nr 5

Sokołowski K.P., Los spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po likwidacji spółdzielni mieszkaniowej, „Rejent” 2012, nr 9

Sokołowski K.P., Manifestacja animi rem sibi habendi, PS 2014, nr 10

Sokołowski K.P., Nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona, „Rejent” 2016, nr 4

Sokołowski K.P., Negotium mixtum cum donatione a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, PS 2010, nr 5

Sokołowski K.P., O bezprawiu legislacyjnym uwag kilka, PS 2016, nr 3

Sokołowski K.P., Odpowiedzialność uprawnionego do zachowku za legaty damnacyjne i polecenia według art. 998 § 1 k.c., „Rejent” 2015, nr 7

Sokołowski K.P., Parliamentary Sovereignty in the United Kingdom, PPUW 2009, nr 3-4

Sokołowski K.P., Rażąca nieekwiwalencja świadczeń a ważność sprzedaży nieruchomości, „Rejent” 2015, nr 2

Sokołowski K.P., Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a negotium mixtum cum donatione w prawie polskim i niemieckim, PPUW 2005, nr 3

Sokołowski K.P., Tollik M., Herb prawem podmiotowym Habsburgów, PS 2011, nr 7-8

Sokołowski K.P., Uchylenie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Polsce i w Niemczech a prawo europejskie, PS 2011, nr 6

Sokołowski K.P., Umgang mit dem Kinde und seine Ausreise ins Ausland - Analyse der Rechtsprechung, DPJZ 2014, nr 4, DPJZ 2015

Sokołowski K.P., Współwłaściciel zasiadujący całą nieruchomość i inne zagadnienia posiadania samoistnego, „Rejent” 2014, nr 2

Sokołowski K.P., Założenie księgi wieczystej na podstawie art. 713 kodeksu Napoleona - Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.06.2012 r. (I CSK 220/12), PS 2015, nr 10

Sokołowski K.P., Zasiedzenie lokalu i budynku warszawskiego, PS 2011, nr 2

Sokołowski K.P., Zatajenie w akcie notarialnym części ceny nieruchomości a pozorność sprzedaży i negotium mixtum cum donatione, „Rejent” 2010, nr 4

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 3, Warszawa 2002

Szreder A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznego środka komunikacji w prawie polskim i niemieckim, Słupsk 2011

Wacke A., Donatio non praesumitur, AcP 1991, nr 191

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1980

Zagrobelny K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2016

Zoll F., [w:] System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement, red. Z. Radwański, Warszawa 2010

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.