W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 2/2017 (310)

Pozycja prawna kuratora ustanowionego dla dziecka poczętego

Okładka
Dr Grzegorz Matusik
adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł: Pozycja prawna kuratora ustanowionego dla dziecka poczętego
Słowa kluczowe:
kurator dla dziecka poczętego, nasciturus, kuratela
Title: Legal position of the guardian for a conceived child
Abstract:

The article asserts that nasciturus has no legal capacity in the area of Polish private law. Curator ventris (curator of the unborn child) is not his legal representative. The curator is the independent legal entity, with power to guard the future rights of the child. Future rights are established at the moment of birth (of a living child) or the child born becomes the subject of existing rights.

Keywords:
curator of the unborn child, guardianship
Titel: Die Rechtsstellung des Beistands für ein gezeugtes Kind
Bibliografia:

Bienwald W., Komentarz do § 1912 BGB, [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 4, Familienrecht, red. H. Engler, Berlin 2006

Borysiak W., Komentarz do art. 927 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2016

Chrempiński S., Czy dziecko poczęte winno być uznane za podmiot prawa, NP 1958, nr 1

Coing H., Komentarz do § 1 BGB, [w:] J. v. Staundingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1, Allgemeiner Teil, Berlin 1957

Czarnik Z., Gajda J., Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro, NP 1990, nr 10-12

Deynet K.A., Die Rechtsstellung des nasciturus und der noch nicht erzeugten Person im deutschen, französischen, englischen und schottischen bürgerlichen Recht, Berlin 1960

Dmowski S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1998

Dolecki H., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013

Dyoniak A., Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS 1994, nr 3

Ellenberger J., Komentarz do § 1 BGB, [w:] Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch, München 2016

Enneccerus L., Nipperdey H.C., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Allgemeine Lehren, Personen, Rechtsobjekte, Tübingen 1959

Ereciński T., Komentarz do art. 733 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV, red. T. Ereciński, Warszawa 2016

Fabian J., Pełnomocnictwo, Warszawa 1963

Felski T., Wpływ warunkowej zdolności do dziedziczenia na postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, .Nowe Prawo. 1986, nr 11-12

Gajda J., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000, nb. 3

Gandor K., Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Warszawa 1968

Gawlik B., Przedstawicielstwo, [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna, red. S. Grzybowski, Warszawa 1985

Gil I., Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007

Gorczyński G., Glosa do uchwały SN (7) z 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07, MoP 2008, nr 16

Grudziński M., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Grudziński, J. Ignatowicz, Warszawa 1975

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985

Grzybowski S., Encyklopedja podręczna prawa prywatnego, t. III, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa 1937

Grzybowski S., Osoby fizyczne, [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna, Warszawa 1985

Gutowski M., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Haak H., Haak-Trzuskawska A., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 145-184, Toruń 2012

Haberko J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa 2010

Haberko J., Komentarz do art. 4461 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Haberko J., Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka, RPEiS 2013, nr 3

Ignatowicz J., Gajda J., Komentarz do art. 163 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Ignatowicz J., Gajda J., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Ignatowicz J., Kuratela, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. St. Piątowski, Warszawa 1985

Jagieła J., Komentarz do art. 733 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. III, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2015

Jędrejek G., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145-184, Warszawa 2014, pkt 1

Kaczmarek B., Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, PPiA 2005, t. LXIX

Kalus S., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011

Kappes A., Ułomne osoby prawne w projekcie kodeksu cywilnego z 2009 r., PPH 2010, nr 12

Kędzierska-Cieslak A., Komis (zagadnienia cywilnoprawne), Warszawa 1973

Konic H., Prawo o zobowiązaniach. Wykład ustaw obowiązujących w b. Królestwie Kongresowem, b. zaborach niemieckim i austrjackim, na kresach wschodnich oraz kodeksu szwajcarskiego, Warszawa 1930

Kordasiewicz B., Zachowek, [w:] System prawa prywatnego. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, t. 10, Warszawa 2015

Korzan K., Kurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1966

Kremis J., Komentarz do art. 927 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Księżak P., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Lang W., Status płodu ludzkiego, [w:] Prawne problemu ludzkiej prokreacji, red. W. Lang, Toruń 2000

Majda R., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014

Margoński M., Kurator spadku, Warszawa 2009

Matusik G., Glosa do postanowienia SN z 28.5.2015 r., III CSK 352/14, OSP 2016, nr 9

Matusik G., Podmioty uprawnione do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie stosunków cywilnoprawnych w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Rejent” 2013, nr 2

Matusik G., Umowa darowizny na rzecz nasciturusa, „Rejent” 2014, nr 5

Mazurkiewicz J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, [w:] W imieniu dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski, J. Gula, Rzym-Lublin 1991

Mazurkiewicz J., Glosa do uchwały SN z 30.11.1987 r., III PZP 36/87, PiP 1989, nr 1

Mazurkiewicz J., Nasciturus w prawie cywilnym i karnym, „Palestra” 1973, nr 11

Mazurkiewicz J., Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985

Mazurkiewicz J., Przedstawiciel ustawowy dziecka poczętego, PiP 1986, nr 1

Mazurkiewicz J., Uznanie dziecka poczętego, „Studia Prawnicze” 1975, nr 4

Nawrot O., Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007

Ostojska J., O problemie podmiotowości prawnej embrionu in vitro, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 1

Panowicz-Lipska J., Komentarz do art. 23 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Pazdan M., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Pazdan M., Osoby fizyczne, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. 1, red. M. Safjan, Warszawa 2012

Pazdan M., Przedstawicielstwo, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. 2, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Pazdan M., Specjalna zdolność prawna osób prawnych (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [w:] Prace cywilistyczne, red. S. Wójcik, Warszawa 1990

Piasecki K., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, red. J. Winiarz, Warszawa 1989

Pietrzykowski K., Komentarz do art. 75 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2013

Rezler J., Przyczynek do charakterystyki sytuacji prawnej dziecka poczętego, NP 1970, nr 9

Sadomski J., Komentarz do art. 182 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014

Safjan M., Komentarz do art. 4461 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Safjan M., Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990

Schmitt J., Komentarz do § 1 BGB, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1, Allgemeiner Teil, 1. Halbband: §§ 1-240, red. F.J. Säcker, München 2006

Schwab D., Komentarz do § 1912 BGB, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 8. Familienrecht II, red. D. Schwab, München 2008

Smyczyński T., Nasciturus jako dobro prawne, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990

Smyczyński T., Pochodzenie dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznie wspomaganej prokreacji, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014

Smyczyński T., Uznanie ojcostwa, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011

Sobota A., Nasciturus jako strona postępowania cywilnego, „Rejent” 2016, nr 4

Sokołowski T., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. A. Kidyba, Warszawa 2012

Sokołowskiego T., Sytuacja prawna nasciturusa w art. 9 projektu kodeksu cywilnego, RPEiS 2009, nr 2

Stec P., Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005

Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998

Strzebinczyk J., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Strzebinczyk J., Kuratela, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011

Strzebinczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2013

Szer S., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1962

Szpunar A., Szkoda wyrządzona przed urodzeniem dziecka, „Studia Cywilistyczne” 1969, t. XIII-XIV

Walaszek B., Krytyczny przegląd teorii dotyczących stanowiska prawnego wykonawcy testamentu, ZNUJ 1959, nr 6

Walaszek B., Glosa do wyroku SN z 7.10.1971 r., III CRN 255/71, OSPiKA 1972, nr 9

Walaszka B., Uznanie dziecka w polskim prawie rodzinnym, Kraków 1958

Wesołowski K., Glosa do wyroku NSA z 25.11.1985 r., III SA 1183/85, PiP 1987, nr 2

Wierciński J., Ochrona dziedziczenia, [w:] System prawa prywatnego. Prawo spadkowe, t. 10, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Wilejczyk M., Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 2014

Wolter A., Glosa do wyroku z dnia 4.04.1966 r., II PR 139/66, NP 1966, nr 12

Wypiórkiewicz A., Komentarz do art. 8 k.c., [w:] H. Ciepła i in., Kodeks cywilny, t. 1, Warszawa 2005

Zasada nasciturus pro iam nato habetur. w polskim prawie cywilnym, AUWr PPiA, 1974, t. V

Zawistowski D., Komentarz do art. 733 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2014, pkt 3

Zieliński A., Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.