W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 4/2016 (300)

Nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona

Okładka
Dr. iur. Krzysztof Piotr Sokołowski
LL.M. - wykładowca logiki w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji; adwokat w Kancelarii Adwokackiej Legal Advising w Warszawie
Tytuł: Nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona
Słowa kluczowe:
Kodeks Napoleona, nabycie własności, wpis do księgi wieczystej, nieruchomość niczyja
Title: The Acquisition of Real Property by the State Based on the Art. 713 of the Napoleonic Code
Abstract:

The article describes issues connected with the interpretation of Article 713 of the Napoleonic Code, which was in force on a part of Polish territory until 1th January 1947. This provision states that a real estate which does not have an owner belongs to the State. Under the newest decisions of the Polish Supreme Court it constitutes the basis of the State Treasury’s applications for the entry in the land registry. The fact that the owner is merely unknown is not enough for the State Treasury to be entered into the land registry as the owner of such a real estate. In our opinion, it must be proven beyond reasonable doubt that the real estate does not have any other owner, not merely that he is unknown. The article 713 of the Napoleonic Code does not form a presumption of the ownership of the State. Moreover, the reintroduction of such a provision into the Polish legal system should be considered since even nowadays it is possible for a real estate not to have any owner at all. The final part of the article concerns the way of the application of Article 713 of the Napoleonic Code in the civil proceedings.

Keywords:
Napoleonic Code, acquisition of property, entry in the land registry, real estate without an owner
Titel: Der Eigentumserwerb durch den Fiskus nach Art. 713 Code Napoléon
Bibliografia:

Aubry C., Rau C., Cours de droit civil français, t. 2e , Paris 1869

Bachof O., Auslegung gegen den Wortlaut und Verordnungsgebung contra legem, JZ 1963

Bandtkie-Stężyński J.W., Prawo prywatne polskie, Warszawa 1851

Baudry-Lacantinerie G., Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil. Des successions, t. 1er, Paris 1905

Beudant Ch., Voirin P., Cours de droit civil français, t. 4e : Les biens, Paris 1938

Bieniek G., Podstawa wpisu w księdze wieczystej a kognicja sądu wieczystoksięgowego, Nowy Przegląd Notarialny 2007, nr 2

Bydlinski P., Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Wien 2007

Capitant H., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Warszawa-Kraków 1938

Ciepła H., Podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie, PS 1998, nr 11-12

Czachórski W., Domniemania prawne w projekcie kodeksu cywilnego, PiP 5-6/1948

Dąbkowski P., Zarys prawa polskiego prywatnego, Lwów 1922

Delsol J.J., Zasady Kodeksu Napoleona w związku z nauką i jurysprudencją, t. 2, Warszawa 1874

Demolombe C., Cours de Code Civil, t. 7 e , Bruxelles 1858

Forsthoff E., Rechtsstaat im Wandel, Stuttgart 1964

Fuzier-Herman, Demogue R., Code Civil annoté, t. 12e , Paris 1936

Gifford K.H., How to Understand An Act of Parliament, 2nd ed., Melbourne 1967

Gloger Z., Encyklopedja staropolska, t. 2, Warszawa 1901

Heinrichs H., [w:] Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, red. O. Palandt, 64. Aufl., München 2005

Jefimko E., Postępowanie wieczystoksięgowe jako szczególny rodzaj postępowania nieprocesowego (zagadnienia wybrane), PS 2002, nr 10

Kunicki A., Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969

Larenz K., Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. 2/I, München 1986

Larenz K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin-Heidelberg-New YorkLondon-Paris-Tokyo 1991

Larenz K., Wolf M., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 2004

Laurent F., Principes de droit civil, t. 8e , éd. 3e , Bruxelles-Paris 1878

Lewandowski S., [w:] Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2002

Maziarz A., Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, Warszawa 2008

Mourlon F., Demangeat Ch., Répétitions écrites sur le deuxieme examen de Code Napoléon, T. 2e , Paris 1873, s. 4

Mysiak P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 222/09, OSP 2011, nr 6, poz. 62

Mysiak P., Podstawa wpisu do księgi wieczystej, „Rejent” 2006, nr 7-8

Planiol M., Ripert G., Picard M., Traité pratique de droit civil français, t. 3e , Les biens, Paris 1952

Podhorodecki L., Kozacy zaporoscy, Warszawa 2011

Radwański Z., Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2003

Radwański Z., Zieliński M., [w:] System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, t. 1, Warszawa 2007

Ramm Th., Auslegung und gesetzesändernde Rechtsfortbildung, ArbuR 1962

Röhl K.F., Röhl H.Ch., Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl., München 2008

Rudnicki S., Glosa do uchwały SN z 7 października 2009 r., III CZP 69/09, OSP 2010, nr 5

Rudnicki St., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, Warszawa 2004

Siciński P., Formularze w postępowaniu wieczystoksięgowym założenie księgi wieczystej, MoP 2003, nr 19

Siebert W., Die Methode der Gesetzesauslegung, Heidelberg

Sokołowski K.P., „Czyny niedozwolone” a „delikty zagadnienia terminologiczne”, PPUW 2006, nr 1

Sokołowski K.P., „Następca prawny” w rozumieniu art. 1 ust. 3 i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, PS 2009, nr 2

Sokołowski K.P., Anmerkung zum Beschluss des Bayerischen LSG vom 10. März 2014 L 16 AS 157/ 14 B ER, NZS 3/2015

Sokołowski K.P., Ausgewählte Probleme der Auflagenschenkung nach polnischem und deutschem Recht, [w:] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, red. Ch. v. Bar, A. Wudarski, München 2012

Sokołowski K.P., Der Unionsbürger als Empfänger des Alg II, ZESAR 2015, nr 11-12

Sokołowski K.P., Die Abtretbarkeit der Sicherungsgrundschuld nach der Neuregelung durch das Risikobegrenzungsgesetz, JR 2009

Sokołowski K.P., Die Buchgrundschuld in Deutschland und in Polen, PPUW 2006, nr 3

Sokołowski K.P., Die gemischte Schenkung, Eine dogmatische und rechtsvergleichende Analyse, München 2013

Sokołowski K.P., Die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, DPJZ 2014, nr 3

Sokołowski K.P., Die Reallast ausgewählte Probleme, NotBZ 2011

Sokołowski K.P., Dobro osobiste w postaci herbu rodowego w polskim prawie cywilnym, „Rejent”, 2014, nr 6

Sokołowski K.P., Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania, PS 2008, nr 9

Sokołowski K.P., E-Mail-Werbung als Spamming, WRP 2008

Sokołowski K.P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r., I CSK 288/10, OSP 2013, nr 4, poz. 46

Sokołowski K.P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2010 r., I CSK 582/09 OSP 2013, nr 9, poz. 93

Sokołowski K.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 29/13, OSP 2014, nr 7-8, poz. 76, s. 1033

Sokołowski K.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., III CZP 79/11, OSP 3/2013

Sokołowski K.P., Ist die Reallast noch zeitgemäß?, ZfIR 2011

Sokołowski K.P., Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a udział w bójce lub pobiciu, „Probacja” 2009, nr 3-4

Sokołowski K.P., Legitymacja wspólnoty mieszkaniowej co do roszczeń związanych z nieruchomością wspólną, „Rejent” 2012, nr 5

Sokołowski K.P., Los spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po likwidacji spółdzielni mieszkaniowej, „Rejent” 2012, nr 9

Sokołowski K.P., Manifestacja animi rem sibi habendi, PS 2014, nr 10

Sokołowski K.P., Odpowiedzialność uprawnionego do zachowku za legaty damnacyjne i polecenia według art. 998 § 1 k.c., „Rejent” 2015, nr 7

Sokołowski K.P., Parliamentary Sovereignty in the United Kingdom, PPUW 2009, nr 3-4

Sokołowski K.P., Rażąca nieekwiwalencja świadczeń a ważność sprzedaży nieruchomości, „Rejent” 2015, nr 2

Sokołowski K.P., Tollik M., Herb prawem podmiotowym Habsburgów, PS 2011, nr 7-8

Sokołowski K.P., Uchylenie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Polsce i w Niemczech a prawo europejskie, PS 2011, nr 6

Sokołowski K.P., Umgang mit dem Kinde und seine Ausreise ins Ausland Analyse der Rechtsprechung, DPJZ 2014 nr 4, 2015, nr 1

Sokołowski K.P., Współwłaściciel zasiadujący całą nieruchomość i inne zagadnienia posiadania samoistnego, „Rejent” 2014, nr 2

Sokołowski K.P., Wyłączenie sędziego glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011 r. (IV SA/Wr 353/11), PS 2015, nr 2

Sokołowski K.P., Założenie księgi wieczystej na podstawie art. 713 kodeksu Napoleona Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.06.2012 r. (I CSK 220/12), PS 2015, nr 10

Sokołowski K.P., Zasiedzenie lokalu i budynku warszawskiego, PS 2011, nr 2

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, wyd. 10, Warszawa 2005

Sójka-Zielińska K., Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, wyd. 2, Warszawa 2008

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 3, Warszawa 2002

Szereda A.J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 29/2013, „Rejent” 2014, nr 10

Szreder A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznego środka komunikacji w prawie polskim i niemieckim, Słupsk 2011

Wacke A., Donatio non praesumitur, AcP 191 (1991)

Węgrzynowski Ł., Przepis art. 713 Kodeksu Napoleona jako podstawa wpisu prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej, PS 2014, nr 6

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1980

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.