W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 2/2016 (298)

Służebność przesyłu podstawowe założenia konstrukcyjne i uwagi de lege ferenda

Okładka
Dr hab. Adam Bieranowski
Redaktor Naczelny "Rejenta"; Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
Tytuł: Służebność przesyłu podstawowe założenia konstrukcyjne i uwagi de lege ferenda
Słowa kluczowe:
służebność przesyłu, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe
Title: Transmission easement basic structural assumptions and remarks de lege ferenda
Abstract:

The author of this article aims to indicate some of the difficulties associated with the institution of transmission easement. One of the most controversial problems, in the light of numerus clausus of limited rights in rem rule, is the establishment of an easement by the perpetual user. The present paper also includes de lege ferenda postulates.

Keywords:
transmission easement, perpetual usufruct, limited proprietary rights
Titel: Leitungsdienstbarkeit Grundlegende Konstruktionsannahmen und Hinweise de lege ferenda
Bibliografia:

Szer S., Nowe prawo rzeczowe, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 5

Kondek J.M., Służebność przesyłu. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 3

Zaradkiewicz K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 144911 , t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, art. 3052

Lackroński B., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2014, art. 3051

Wszołek J., Zasiedzenie służebności przesyłu, „Rejent” 2012, nr 1

Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawo do gruntu, wyd. 2, Warszawa 2013

Bassenge P., Die Übertragbarkeit von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten nach der Neuregelung durch Gesetz vom 17. Juli 1996, „Neue Juristische Wochenschrift” 1996

Bassenge P., [w:] Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, wyd. 71, München 2012

Baur F., Baur J., Stürner R., Sachenrecht, München 2009

Filipp K., Inhalt und Umfang beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten am Beispiel von Leitungsrechten, Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer, Bayern 2005, nr 3

Joost D., [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, red. M.E. Rinne, wyd. 5, München 2009, § 1092

Schmidt-Räntsch J., Übertragung von Dienstbarkeiten bei Abspaltung von Leitungsnetzen, „Zeitschrift für die Notar Praxis” 2012

Keller H., Die Rechtsnachfolge bei beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zur Absicherung von Energiegewinnungsanlagen, „Deutsche Notar-Zeitschrift” 2011

Schön W., Der Nießbrauch an Sachen: gesetzliche Struktur und rechtsgeschäftliche Gestaltung, Köln 1992

Pohlmann P ., [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, red. M.E. Rinne, 5 Auflage, München 2009, § 1059c

Mayer J., [w:] J. von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 3 Sachenrecht ErbbauRG, §§ 10181112 (Erbbaurecht, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht, Reallasten), red. W. Wiegand, Berlin 2009, przed § 1018

Riemer H.M., Die beschränkten dinglichen Rechte. Grundriss des schweizerischen Sachenrechts. Band II, Bern 1986

Tuor P., Schnyder B., Schmid J., [w:] P. Tuor, B.Schnyder, J.Schmid, A.Rumo-Jungo, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, wyd. 12, Zürich 2002

Gniewek E., Nowy rodzaj służebności służebność przesyłu, [w:] Prace z prawa cywilnego. Dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, red. P. Machnikowski, AUWr 2009, nr 308

Balwicka-Szczyrba M., Służebność przesyłu, GSP 2009, t. XXI

Balwicka-Szczyrba M., Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych właścicieli urządzeń przesyłowych, Warszawa 2015

Gołba Z., Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu, Warszawa 2013

Rakoczy B., Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2009

Pokrzywniak J., Kluczowe dylematy związane z regulacją służebności przesyłu, „Rejent” 2010, nr 4

Lewandowski P., Służebność przesyłu w prawie polskim, Warszawa 2014

Bieniek G., Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008

Bieniek G., Założenia konstrukcyjne służebności przesyłu de lege lata i de lege ferenda, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Wasilkowski J., Prawa rzeczowe ograniczone (Charakterystyka ogólna), „Przegląd Notarialny” 1947, t. II

Dadańska K.A., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, LEX 2012, art. 3051

Pokrzywniak J., Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 2014

Radziwilski T., Zbycie służebności przesyłu, „Rejent” 2011, nr 7-8

Luty J., Uprawnienia stron służebności przesyłu, „Rejent” 2012, nr 3

Kowalewska M., Instytucja służebności przesyłu w kontekście rozwoju i funkcjonowania polskiego sektora energetycznego [w:] Współczesne problemy prawa energetycznego, red. M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, Warszawa 2010

Bieranowski A., Refleksje na temat rozprawy Piotra Lewandowskiego, Służebność przesyłu, Warszawa 2014, stron 256, „Rejent 2015”, nr 3

Wilhelm J., Sachenrecht, Berlin 2010

Schõner H., Stõber K., Haegele K., Grundbuchrecht, München 1989

Bieranowski A., Służebność mieszkania w prawie szwajcarskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, z. 3

Drozd E., Numerus clausus praw rzeczowych, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990

Wiegand W., Numerus clausus der dinglichen Rechte. Zur Entstehung und Bedeutung eines zentralen zivilrechtlichen Dogmas, [w:] Wege europäischer Rechtsgeschichte, (Festschrift K. Kroeschell), Frankfurt am Main 1987

Gniewek E., O ustanowieniu służebności przez użytkownika wieczystego, „Rejent” 2007, nr 2

Lewandowski P., Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu, „Państwo i Prawo” 2010, nr 6

Karasek I., Dopuszczalność ustanowienia służebności drogi koniecznej na użytkowaniu wieczystym oraz na rzecz użytkownika wieczystego, „Transformacje Prawa Prywatnego 2000, nr 1-2

Łuszpak-Zając A., Kilka uwag o służebnościach gruntowych ustanawianych na użytkowaniu wieczystym, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. E. Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Warciński M., Zasiedzenie służebności gruntowej na gruncie użytkowanym wieczyście, „Rejent” 2016, nr 1

Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2006

Luty J., Nowy projekt Kodeksu cywilnego uzupełniający zagadnienia związane z urządzeniami przesyłowymi oraz ze służebnością przesyłu, „Rejent” 2012, nr 11

Rakoczy B., Służebność przesyłu w ustawie o lasach, „Rejent” 2012, nr 78

Trzaskowski R., Korzystanie przez przedsiębiorstwa sieciowe z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, „Palestra” 2009, nr 11-12

Burian B., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014, art. 285

Wilejczyk M., Zbycie przedsiębiorstwa, Wrocław 2004

Balwicka-Szczyrba M., Problem przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu, „Państwo i Prawo” 2010, z. 4

Drozd E., Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005

Burian B., Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych; treść i forma umowy, [w:] Zawieranie i wykonywanie umów. Wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, Wrocław 2004

Gniewek E., Kształtowanie treści stosunków prawnorzeczowych zakres swobody umów, „Studia Prawa Prywatnego” 2007, z. 2

Pisuliński J., Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002

Swaczyna B., Hipoteka umowna, Kraków 2007

Zaradkiewicz K., Konstrukcja umowy o ustanowienie i przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego węzłowe problemy i uwagi de lege ferenda, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Sylwestrzak A., Użytkowanie. Konstrukcja prawna, Warszawa 2013

Bieranowski A., Służebność mieszkania, Warszawa 2011

Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1974

Swaczyna B., Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012

Gniewek E., O zasiedzeniu służebności przesyłu polemicznie, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012

Warciński M., Zasiedzenie służebności gruntowej, SI 2010, t. LII

Zalewski M., Posiadanie służebności przesyłu, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska Vol. LXI, Sectio G, 2013

Nowacki J., „Odpowiednie stosowanie przepisów prawa”, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3

Radwański Z., Zieliński M., [w:] System prawa prywatnego, t. I, red. M. Safian, Warszawa 2007

Balwicka-Szczyrba M., Możliwość nabycia służebności gruntowej w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorstwa glosa do uchwały SN z 7.10.2008 r., III CZP 89/08, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2010, nr 2

Zalewski M., Zasiedzenie służebności przesyłu próba oceny zagadnień intertemporalnych, Studia Iuridica Lublinesia T. XVI, 2011

Kondek J.M., Glosa do uchwały SN z dnia 22 maja 2013 r., III CZP 18/13, „Glosa” 2014, nr 2

Górska K., Problemy intertemporalne zasiedzenia służebności przesyłu uwagi polemiczne glosa III CZP 18/13, Monitor Prawniczy 2014, nr 14

Grochowski M., Służebność przesyłu problemy intertemporalne, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 1

Biernacki M., Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe kolaż prawniczy, „Rejent” 2010, nr 4

Godlewski M., Zasiedzenie służebności przesyłu, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 7

Gniewek E., Glosa do uchwały SN z 17.01.2003 r., III CZP 79/02, „Rejent” 2003, nr 5

Bieniek G., Glosa do uchwały SN z 17.01.2003 r., III CZP 79/02, „Rejent” 2003, nr 3

Matusik M., Glosa do uchwały SN z 2.06.2010 r., III CZP 36/10, „Rejent” 2011, nr 1

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.