W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 7/2021 (363)

Posiadanie – ogólny zarys konstrukcji (cz. II)

Okładka
Michał Żuralski
notariusz w Wąbrzeźnie
Tytuł: Posiadanie – ogólny zarys konstrukcji (cz. II)
Słowa kluczowe:
posiadanie, prawo posiadania, ochrona posiadania
Title: Possession – an overview of the construction (part II)
Abstract:

The article presents an outline of Polish construction of possession. In particular, the paper presents S. Wróblewski's, F. Zoll's and A. Kunicki's views on possession. The author explains the relation between protection and exclusiveness of possession and points out that contrary to popular belief possessory proceedings are not quick and simple.

Keywords:
possession, ius possessionis, protection of possession
Titel: Der Besitz- allgemeiner Überblick auf die Konstruktion (Teil II)
Bibliografia:

E.Cashin-Ritaine, [w:] Protection of ownership and protection of possession [w:] Principles of European Law on Acquisition and Loss of Ownership of Goods, red. B. Lurger, W. Faber, Monachium 2011

W.Czachórski, [w:] J.Wasilkowski, Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957

W.Czachórski, Skutki posiadania i jego ochrona, "Nowe Prawo" 1957

W.Czachórski, Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego, "Nowe Prawo" 1957

T.Czech, Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, WKP 2020

W.Dajczak, T.Giaro, F.Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2013

K.Danek, O ochronie posesoryjnej najemcy i dzierżawcy według kodeksu zobowiązań w świetle przepisów dzielnicowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1938

A.Doliwa, Komentarz do art. 659, [w:] A.Doliwa, Najem lokali. Komentarz, Warszawa 2015

P.Drapała, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, Warszawa 2010

R.Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, WKP 2020

T.Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio - actio negatoria), Warszawa 1969, [w:] T.Dybowski, Dzieła zebrane, red. B. Chanowska-Dymlang, Warszawa 2013

T.Dybowski, Recenzja monografii W.P. Szkriedow, Ekonomika i prawo (o principiach issliedowanija proizwodstwiennych otnoszenii w swiazi s juridiczeskoj formoj ich wyrażenija, Moskwa 1967, "Nowe Prawo" 1969

T.Dybowski, Dzieła zebrane, red. B. Chanowska-Dymlang, Warszawa 2013

T.A.Filipiak, Komentarz do art. 343, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, LEX 2012

A.Földi, Historic and dogmatic aspects of the triad of proprietary rights, [w:] Scritti in onore di Generoso Melillo, a cura di Antonio Palma, vol. 1, Neapol 2009

Z.Gawrońska-Wasilkowska, Ochrona posiadania na tle Kodeksu Napoleona oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego, "Nowy Proces Cywilny" 1933

E.Gniewek, Komentarz do art. 346, [w:] E.Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001

M.Gocłowski, Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (prawo podmiotowe czy stan faktyczny), "Państwo i Prawo" 2001

J.Gołaczyński, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

J.Górecki, Komentarz do art. 710, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2021

J.Górecki, G.Matusik, Komentarz do art. 693, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020

J.Górecki, Komentarz do art. 710, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020

J.Górecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1958 r., "OSPiKA"

H.Gulgowski, Czy można dochodzić ochrony spokojnego posiadania w trybie procesu posesoryjnego?, "Nowe Prawo" 1957

J.Ignatowicz, Komentarz do art. 336, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, red. Z. Resich, Warszawa 1972

J.Ignatowicz, Ochrona posiadania, Warszawa 1963

J.Ignatowicz, Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018

J.Ignatowicz, Komentarz do art. 98, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993

J.Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987

J.Ignatowicz, Komentarz do art. 213, [w:] M.Gersdorf, J.Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985

L.Klat-Wertelecka, Komentarz do art. 118a, [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, LEX 2015

K.Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1976

S.Kołodziejski, Posiadanie samoistne, zależne i służebne, "Palestra" 1966

B.J.Kowalczyk, Stan faktyczny czy prawny? - czyli o naturze posiadania raz jeszcze, "Studia Iuridica" 2016

P.Księżak, Precarium w prawie polskim, "Rejent" 2007

A.Kunicki, [w:] System Prawa Cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. W. Czachórski, Ossolineum 1977

A.Kunicki, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964

A.Kunicki, Przedmiot i zakres sądowej ochrony posiadania, "Państwo i Prawo" 1962

A.Kunicki, Exceptio iuris w procesie posesoryjnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974

B.Lackoroński, Komentarz do art. 336, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020

A.Liebeskind, Posiadanie, [w:] Encyklopedja podręczna prawa prywatnego, Warszawa 1937

J.J.Litauer, Główne zasady ochrony posiadania w nowym prawie rzeczowym, "Przegląd Notarialny" 1947

R.Longchamps de Berier, Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911

F.Longchamps de Berier, Posiadanie a własność. Nad uwagami Św. Tomasza, "Zeszyty prawnicze UKSW" 2002

A.Machnikowska, Komentarz do art. 336, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019

S.Madeyski, Zarys nauki o posiadaniu jako podstawa do wykładu powszechnego prawa prywatnego austryackiego, Kraków 1887

M.-R.McGuire, National Report on the Transfer of Movables in Germany, [w:] National Reports on the Transfer of Movables in Europe, vol. 3, red. W. Faber, B. Lurger, Monachium 2011

B.Michalski, [w:] System Prawa Karnego, t. 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015

A.Ohanowicz, [w:] A.Ohanowicz, J.Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970

A.Ohanowicz, A.Stelmachowski, Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958 (Wydawnictwo Prawnicze)

A.Olejniczak, Komentarz do art. 56, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, LEX 2013

M.Orlicki, Z.Radwański, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011

A.Piaczyńska, Posiadanie jako znamię czynu zabronionego, "Prokuratura i Prawo" 2010

L. Petrażycki, O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego z dodatkiem o gospodarstwie i prawie i o istocie i przesłankach ekonomii politycznej, Warszawa 1925

K.Przybyłowski, Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, Lwów 1929

M.Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, "Studia Prawa Prywatnego" 2006

Z.Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2002

Z.Radwański, J.Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2001

B.Rakoczy, Zasiedzenie służebności przesyłu, LexisNexis 2014

W.Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992

T.Sokołowski, Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018

A.Stelmachowski, Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958

A.Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969

A.Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998

J.Szachułowicz, Prawno-rzeczowe środki ochrony stosunku najmu lokali, "Palestra" 1966

M.Szalewska, Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2005

S.Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1966

A.Szpunar, Legitymacja bierna przy odpowiedzialności za wypadki samochodowe, "Palestra" 1963

R.Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1969

A.Teisen, Seisin Gewere, "American Bar Association Journal", 1915

E.Till, Wykład nauk ogólnych prawa prywatnego austriackiego, Lwów 1892

L.A.Warnkönig, On the Law of Possession. Analysis of Savigny's Treatise on the Law of Possession, "The American Jurist: And Law Magazine", t. 19, Boston 1843

J.Winiarz, Wprowadzenie. Część I, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993

J.Winiarz, J.Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001

J.Winiarz, Komentarz do art. 56, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993

G.Wolak, Charakter prawny posiadania w zakresie prawa wieczystego użytkowania - ujęcie doktrynalne i orzecznicze, "Monitor Prawniczy" 2011

G.Wolak, Charakter prawny posiadania w zakresie prawa wieczystego użytkowania - ujęcie doktrynalne i orzecznicze, "Monitor Prawniczy" 2011

A.Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania, Wrocław 2009

S.Wróblewski, Zarys wykładu prawa rzymskiego. Prawo rzeczowe, Kraków 1919

S.Wróblewski, Zarys wykładu prawa rzymskiego. Prawo rzeczowe, Kraków 1919

F.A.von Hayek, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Kraków 2004

K.Zagrobelny, Komentarz do art. 509, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019

J.Zielonacki, Nauka o posiadaniu i zasiedzeniu własności, Lwów 1862

F.Zoll, Posiadanie według prawa cywilnego-austriackiego w zarysie, "Przegląd Prawa i Administracji" 1902

F.Zoll, Pojęcie posiadania w projekcie prawa rzeczowego, "Przegląd Notarialny" 1937

F.Zoll (i A.Szpunar), Prawo cywilne w zarysie, t. II, Prawo rzeczowe, z. 1, Kraków 1947

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.