W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 5/2021 (361)

Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część II)

Okładka
Dr Witold Borysiak
adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
0000-0002-9106-5576
Tytuł: Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część II)
Słowa kluczowe:
prawo o notariacie, akt poświadczenia dziedziczenia, protokół dziedziczenia, osoby zainteresowane, uczestnicy poświadczenia dziedziczenia, odrzucenie spadku, niegodność dziedziczenia, wyłączenie od dziedziczenia, zrzeczenie się dziedziczenia, zapisobiercy zwykli
Title: Interested parties as participants in the notarized succession certification process (part II)
Abstract:

The Act Amending the Code of Civil Procedure, the Notarial Act and Certain Other Acts of 24 July 2015 introduced a new Article 95aa to the Notarial Act, defining the status of interested parties in terms of inheritance. The second paragraph of Article 95aa of the Notarial Act indicates that anyone who renounces an inheritance or the object of a legacy by vindication, and anyone deemed unworthy to succeed loses the status of an interested party. The study goes on to discuss in detail the types of entity that cannot be qualified as interested parties and compares them with the circle of participants at the certification of succession. In addition to the parties explicitly mentioned in Article 95aa § 2 of the Notarial Act, interested parties cannot include a person who died at the same moment as the deceased, a spouse who has been excluded from succession according to Article 940 of the Polish Civil Code, the acquirer of the succession rights, beneficiaries of an ordinary legacy or creditors of the estate. This also includes anyone who concluded a contract with the deceased on waiving the succession, and their descendants. In the latter situation, before drawing up the deed of certification of succession, the notary must read the contract carefully, to determine the scope of the exclusion.

Keywords:
the Notarial Act, deed of certification of succession, record of succession, interested parties, participants of the certification of succession proceedings, renunciation of an inheritance, unworthiness to succeed, exclusion from succession, waiver of succession, beneficiaries of an ordinary legacy
Titel: Interessierte Personen als Beteiligte des notariell beglaubigten Erbscheins (Teil II)
Bibliografia:

Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa 2012

Bender P., Uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia ("osoby zainteresowane") na gruncie znowelizowanego Prawa o notariacie, "Krakowski Przegląd Notarialny" 2017, nr 3

Berek M., Przedterminowe odrzucenie spadku. W nawiązaniu do uchwały Sądu Najwyższego z 19.10.2018 r., III CZP 36/18, "Rejent" 2019, nr 7

Bieniek G., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, "Rejent" 2008, nr 9

Bieranowski A., [w:] Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. II, Umowy obciążające i o korzystanie z nieruchomości. Orzeczenia spadkowe. Wywłaszczenie nieruchomości, red. S. Babiarz, Warszawa 2017

Bieranowski A., Uwagi o dopuszczalności tzw. piętrowego poświadczenia dziedziczenia, "Rejent" 2009, nr 5

Borkowski P., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011

Borysiak W., Glosa do wyroku SN z 7.3.2017 r., III UK 88/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2021, nr 6

Borysiak W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Borysiak W., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVA, Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2019

Borysiak W., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVB, Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego (art. 627-691 KPC), Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 (art. 1, 20-38, 62-63, 69, 75, 83-84), Konwencja haska z 5.10.1961 r. (art. 1-12), Prawo prywatne międzynarodowe (art. 64-66a PrPrywM), Prawo o notariacie (art. 95a-95y PrNot), Prawo bankowe (art. 56, 56a, 59a, 59b, 92ba-92bd, 111c PrBank), red. K. Osajda, Warszawa 2018

Borysiak W., Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia a dyspozycja testatora przedmiotami wyczerpującymi prawie cały spadek (art. 961 KC), [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Ciepła H., Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia, "Nowy Przegląd Notarialny" 2009, nr 4

Czerwińska-Koral K., Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - zagadnienia wybrane, "Przegląd Sądowy" 2012, nr 2

Czubik P., Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny " 2016, nr 2

Derlatka J., Zasady sporządzenia protokołu dziedziczenia, [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Dończyk D., Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz, Warszawa 2011

Gorczyński G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki (art. 922-1087), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2019

Grebieniow A., [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa za rok 2018, red. J. Kosonoga, Warszawa 2019

Justyński T., Glosa do uchwały SN z 19.10.2018 r., III CZP 36/18, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2019, z. 11

Kapkowski R., Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, "Państwo i Prawo" 2009, nr 11

Kordasiewicz B., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Kot T., Wejście w życie rozporządzenia spadkowego - wybrane zmiany w prawie polskim, "Krakowski Przegląd Notarialny" 2016, nr 1

Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017

Kucia B., Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, Warszawa 2017

Kuźmicka - Sulikowska J., [w:] Kodeks cywilny - komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019

Manowska M., Wybrane zagadnienia dotyczące poświadczenia dziedziczenia, "Nowy Przegląd Notarialny" 2008, nr 3

Mikołajek M., Czynności przygotowawcze i protokół dziedziczenia jako kluczowe etapy notarialnego dokumentowania praw do spadku, [w:] Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego, red. E. Rott-Pietrzyk, A. Strzebińczyk, Bielsko-Biała 2015

Mularski K., [w:] Kodeks cywilny, t III, Komentarz. Art. 627-1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2019

Niezbecka E., Akt poświadczenia dziedziczenia jako alternatywa sądowego stwierdzenia nabycia spadku, [w:] Ius est remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, red. A. Jakubecki, J.A. Strzępka, Warszawa 2010

Nowocień M.A., Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Oleszko A., Prawo spadkowe w praktyce notarialnej. Księga IV kodeksu cywilnego - komentarz. Spadki (część I), "Rejent" 2018, nr 2

Oleszko A., Prawo spadkowe w praktyce notarialnej. Księga IV kodeksu cywilnego - komentarz. Spadki (część II - art. 922 k.c.), "Rejent" 2018, nr 3

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz. Cz. 2, t. 2 (Art. 92-112), Warszawa 2012

Osajda K., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVA, Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2019

Pastuszko R., Redakcja testamentu notarialnego w zakresie powołania spadkobiercy czy ustanowienia zapisobiercy zwykłego, "Rejent" 2018, nr 3

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021

Pazdan M., Przesłanki dopuszczalności notarialnego poświadczenia dziedziczenia, [w:] Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Kraków 2009

Plaskacz M., Wnioskodawca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017

Rylski P., Uczestnicy poświadczenia dziedziczenia - między gwarancjami a efektywnością, [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Skowrońska-Bocian E., Wierciński J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki, red. J. Gudowski, Warszawa 2017

Stempniak A., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVB, Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego (art. 627-691 KPC), Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 (art. 1, 20-38, 62-63, 69, 75, 83-84), Konwencja haska z 5.10.1961 r. (art. 1-12), Prawo prywatne międzynarodowe (art. 64-66a PrPrywM), Prawo o notariacie (art. 95a-95y PrNot), Prawo bankowe (art. 56, 56a, 59a, 59b, 92ba-92bd, 111c PrBank), red. K. Osajda, Warszawa 2018

Szereda A.J., Czynności notarialne. Komentarz do art. 79-112 Prawa o notariacie, Warszawa 2018

Szpyt K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019

Wojdyło J., Notarialne poświadczenie dziedziczenia - 5 lat istnienia, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014

Wolak G., Glosa do uchwały SN z 19.10.2018 r., III CZP 36/18, "Rejent" 2019, nr 7

Wyraz E., Akt poświadczenia dziedziczenia z zapisem windykacyjnym w praktyce notarialnej, [w:] Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego, red. E. Rott-Pietrzyk, A. Strzebińczyk, Bielsko-Biała 2015

Zelek M., Przegląd orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (październik 2018 r. - marzec 2019 r.), "Palestra" 2019, nr 4

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.