W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 4/2021 (360)

Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część I)

Okładka
Dr Witold Borysiak
adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości;
0000-0002-9106-5576
Tytuł: Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część I)
Słowa kluczowe:
prawo o notariacie, akt poświadczenia dziedziczenia, protokół dziedziczenia, osoby zainteresowane, uczestnicy poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy ustawowi, spadkobiercy testamentowi, zapisobiercy windykacyjni
Title: Interested parties as participants in the notarized succession certification process (part I)
Abstract:

The Act Amending the Code of Civil Procedure, the Notarial Act and Certain Other Acts of 24 July 2015 specified in Article 95aa of the Notarial Act the status of the interested parties. When it comes to writing the record of succession, the participation of those interested parties is obligatory. The circle of interested parties within the meaning of this provision includes only individuals who may be considered as statutory or testamentary heirs, and those for whom a legacy by vindication has been made. The first part of the study describes the legislative work on the Article 95aa of the Notarial Act, defines the concept of an interested party, compares it with the circle of participants of the certification of succession, and discusses the types of entities that can be qualified as interested parties. The interested parties would not necessarily include all the potential statutory heirs of a given deceased, but only those who would inherit in a specific factual situation. Their presence is obligatory even if the succession is based on a will. If the testator has made several wills, every person who has been appointed to inherit or for whom a legacy by vindication has been made should also participate in drawing up the record of succession.

Keywords:
the Notarial Act, deed of certification of succession, record of succession, interested parties, participants of the certification of succession proceedings, statutory heirs, testamentary heirs, beneficiaries of legacy by vindication
Titel: Interessierte Personen als Beteiligte des notariell beglaubigten Erbscheins (Teil I)
Bibliografia:

Bender P., Uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia ("osoby zainteresowane") na gruncie znowelizowanego Prawa o notariacie, "Krakowski Przegląd Notarialny" 2017, nr 3

Bieniek G., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, "Rejent" 2008, nr 9

Bieranowski A., [w:] Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. II, Umowy obciążające i o korzystanie z nieruchomości. Orzeczenia spadkowe. Wywłaszczenie nieruchomości, red. S. Babiarz, Warszawa 2017

Bieranowski A., Dokumenty legitymacyjne w sprawach spadkowych z perspektywy komparatystycznej - uwagi na tle europejskiego poświadczenia spadkowego, [w:] Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, red. A. Wudarski, Warszawa 2016

Bieranowski A., Uwagi o dopuszczalności tzw. piętrowego poświadczenia dziedziczenia, "Rejent" 2009, nr 5

Biernt J., [w:] Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1.78d Prawa o notariacie, red. A. Rataj, A.J.Szereda, Warszawa 2019

Borkowski P., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011

Borkowski P., Prawo o notariacie. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, Lex/el. 2009

Borysiak W., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. I, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), red. K. Osajda, Warszawa 2017

Borysiak W., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVB, Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego (art. 627-691 KPC), Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 (art. 1, 20-38, 62-63, 69, 75, 83-84), Konwencja haska z 5.10.1961 r. (art. 1-12), Prawo prywatne międzynarodowe (art. 64-66a PrPrywM), Prawo o notariacie (art. 95a-95y PrNot), Prawo bankowe (art. 56, 56a, 59a, 59b, 92ba-92bd, 111c PrBank), red. K. Osajda, Warszawa 2018

Borysiak W., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVA, Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2019

Borysiak W., Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013

Ciepła H., Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia, "Nowy Przegląd Notarialny" 2009, nr 4

Ciszewski J., Knabe J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019

Czerwińska-Koral K., Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - zagadnienia wybrane, "Przegląd Sądowy" 2012, nr 2

Czubik P., Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane, "Krakowski Przegląd Notarialny" 2016, nr 1

Derlatka J., Zasady sporządzenia protokołu dziedziczenia, [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Dończyk D., Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz, Warszawa 2011

Górecki J., Zapis windykacyjny w praktyce notarialnej, "Rejent" 2012, nr 4

Kordasiewicz B., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Kot T., Wejście w życie rozporządzenia spadkowego - wybrane zmiany w prawie polskim, "Krakowski Przegląd Notarialny" 2016, nr 1

Księżak P., Charakter prawny aktu poświadczenia dziedziczenia, [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017

Księżak P., Szymura K., Glosa do uchwały SN z 17.11.2009 r., III CZP 89/09, "Rejent" 2010, nr 10

Kucharski A., Pojęcie "strony" w prawie o notariacie, NPN 2005, nr 4

Kuźmicka - Sulikowska J., [w:] Kodeks cywilny - komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019

Lampart M., Prawo o notariacie. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, Lex/el. 2009

Lubelska-Sazanów M., Problematyka tzw. piętrowego poświadczenia dziedziczenia oraz pozostałe kwestie niedopuszczalności sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, [w:] Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego, red. E. Rott-Pietrzyk, A. Strzebińczyk, Bielsko-Biała 2015

Mamica M., Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia - obecność wszystkich spadkobierców?, "Jurysta" 2015, nr 11

Manowska M., Wybrane zagadnienia dotyczące poświadczenia dziedziczenia, "Nowy Przegląd Notarialny" 2008, nr 3

Niezbecka E., Akt poświadczenia dziedziczenia jako alternatywa sądowego stwierdzenia nabycia spadku, [w:] Ius est remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, red. A. Jakubecki, J.A. Strzępka, Warszawa 2010

Niezbecka E., Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2015

Nowara-Bacz H., Ustalanie tożsamości osób biorących udział w czynnościach notarialnych, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014

Nowocień M.A., Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Oleszki A., Prawo spadkowe w praktyce notarialnej. Księga IV kodeksu cywilnego - komentarz. Spadki (część II - art. 922 k.c.), "Rejent" 2018, nr 2

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz. Cz. 2, t. 2 (Art. 92-112), Warszawa 2012

Pałka K., Kućka M., Pisuliński J., Przegląd orzecznictwa - prawo prywatne, "Forum Prawnicze" 2010,nr 1

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Komentarz do art. 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021

Pazdan M., Przesłanki dopuszczalności notarialnego poświadczenia dziedziczenia, [w:] Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Kraków 2009

Piątowski J.S., Kordasiewicz B., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

Podleś P., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, "Edukacja Prawnicza" 2008, nr 6-9

Rylski P., Uczestnicy poświadczenia dziedziczenia - między gwarancjami a efektywnością, [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, Warszawa 2019

Rylski P., Weitz K., Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego - rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), PS 2018, nr 9

Rzewuski M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019

Skowrońska-Bocian E., Wierciński J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki, red. J. Gudowski, Warszawa 2017

Szereda A.J., Czynności notarialne. Komentarz do art. 79.112 Prawa o notariacie, Warszawa 2018

Szereda A.J., Strony i uczestnicy czynności notarialnych, [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. S. Cieślak, A. Barańska, Warszawa 2018

Truszkiewicz Z., Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, PS 2010, nr 7.8

Walasik M., Glosa do uchwały SN z 17.11.2009 r., III CZP 89/09, "Rejent" 2010, nr 5

Wyraz E., Akt poświadczenia dziedziczenia z zapisem windykacyjnym w praktyce notarialnej, [w:] Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego, red. E. Rott-Pietrzyk, A. Strzebińczyk, Bielsko-Biała 2015

Zdanikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki (art. 922.1087), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2019

Żok K., Kodeks cywilny, t. III, Komentarz. Art. 627.1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2019

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.