W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 2/2021 (358)

Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli względem dożywotnika

Okładka
Dr hab. Bogusław Lackoroński
Uniwersytet Warszawski
0000-0003-2245-6036
Tytuł: Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli względem dożywotnika
Słowa kluczowe:
dożywocie, solidarna odpowiedzialność wobec dożywotnika, współwłasność
Title: Joint and several liability of joint owners to the annuitant
Abstract:

The liability of co-owners of a real estate encumbered with the right belonging to an annuitant is joint and several by force of statutory provision (Art. 910 § 2 of the Polish Civil Code). The joint and several liability of co-owners occurs in particular when an ownership of a real estate is transferred on the basis of an annuity contract to more than one transferee. The liability may also occur as a result of a further transfer of a real estate encumbered already with an annuitant's right which leads that the real estate becomes subject to a co-ownership. It is considered in the paper the question when and to what extent changes of co-owners, their shares and a dissolution of co-ownership may affect the annuitant's right. The most important factors, which need to be taken into consideration are: range of shares in a real estate, which are encumbered with the annuitant's right and the mode (judicial or non-judicial) of dissolution of co-ownership. The last two questions elaborated in this paper concern the scope of joint and several liability of co-owners in particular if their performances are the same only to some extent and the scope of redress claims which occur when one of the co-owners liable jointly and severally satisfies the annuitant's claims.

Keywords:
annuity, joint and several liability towards annuitant; co-ownership
Titel: Gesamtschuldnerische Haftung der Miteigentümer gegenüber dem lebenslänglichen Nutznießer
Bibliografia:
Bibliografia:

Barańska A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego (art. 844-1153). Konwencja z Lugano. Komentarz, t. II, red. K. Piasecki, Warszawa 2002, komentarz do art. 1000

Berek M., Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem, Warszawa 2016

Biały A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania. Część szczególna (art. 765-92116), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2019, komentarz do art. 908

Bielska-Sobkowicz T., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, komentarz do art. 908

Bieranowski A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 roku, III CZP 1/03, "Rejent" 2004, nr 11

Bieranowski A., Jeszcze o charakterze prawnym stosunku dożywocia - uwagi de lege lata i de lege ferenda, .Rejent. 2013, nr 2

Bodio J., Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, Warszawa 2021

Breyer S., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 1 grudnia 1969 r. III CZP 51/69, OSPiKA 1970, nr 7-8

Dmowski S., [w:] G.Bieniek, Hściepła, S.Dmowski, J.Gudowski, K.Kołakowski, M.Sychowicz, T.Wiśniewski, C.Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2011, komentarz do art. 908

Dobrzański B., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1969, komentarz do art. 1000

Doliwa A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019, komentarz do art. 908

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część ogólna, Warszawa 1936

Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019, komentarz do art. 368

Filcek G., Zniesienie współwłasności nieruchomości przez jej podział a hipoteka ustanowiona na ułamkowej części nieruchomości stanowiącej udział współwłaściciela¸ "Przegląd Sądowy" 1998, nr 7-8

Flaga-Gieruszyńska K., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2011, komentarz do art. 1000

Hans W., Dożywocie w nowym kodeksie cywilnym, "Nowe Prawo" 1965, nr 4

Herbet A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018, komentarz do art. 368

Jezioro J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019, komentarz do art. 908

Kaliński M., [w:] A.Brzozowsk i, J.Jastrzębski, M.Kalińsk i, W.J.Kocot, E.Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2014

Karaszewski G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, komentarz do art. 368

Księżak P., [w:] Komentarze prawa prywatnego, t. II, Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-1111). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, red. K. Osajda, Warszawa 2017, komentarz do art. 211

Lackoroński B., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. III A, Kodeks cywilny. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Legalis 2020 (wyd. 27), komentarz do art. 379

Lackoroński B., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. III B, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, red. K. Osajda, Warszawa 2017, komentarz do art. 908

Lackoroński B., Umowa o dożywocie (art. 908-916 k.c.) jako jedna z umów o funkcji alimentacyjnej w praktyce sądowej, "Prawo w Działaniu" 2016, nr 27

Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Lwów 1939

Łochowski M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Komentarz. Art. 506-1217, red. T. Szanciło, Warszawa 2019, komentarz do art. 948

Madaj S., Umowy o dożywocie pod rządem kodeksu cywilnego, "Nowe Prawo" 1966, nr 3

Marcewicz O., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Komentarz do art. 730-1217, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017, komentarz do art. 1000

Masłowski Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1972, komentarz do art. 368

Mularski K., [w:] Kodeks cywilny, t. III, Komentarz. Art. 627-1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, komentarz do art. 908

Niezbecka E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz Lex, t. III, Zobowiązania. Część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, komentarz do art. 908

Ohanowicz A., [w:] A.Ohanowicz, J.Górski, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część szczegółowa, Warszawa Poznań 1966

Ohanowicz A., Wymowa (wymiar) w projekcie polskiego kodeksu cywilnego, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1930, nr 1

Petraniuk J.S., Odstąpienie od umowy w prawie cywilnym, Lublin 2009

Pietrzkowski H., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. V, Postępowanie egzekucyjne, red. T. Ereciński, Warszawa 2016, komentarz do art. 1000

Pisuliński J., Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002, nr 1

Policzkiewicz-Zawadzka Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 20 czerwca 1968 r., II CR 236/68, OSPiKA 1969, nr 12, poz. 254

Policzkiewicz-Zawadzka Z., Umowa o dożywocie, Warszawa 1971

Pyrzyńska A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz LEX, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, komentarz do art. 368

Pyziak-Szafnicka M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020

Raczyński A., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz. Art. 352-626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, komentarz do art. 368

Radwański Z., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, Część 2. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Rejman S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1972, komentarz do art. 908

Rudnicki S., Glosa do postanowienia z dnia 4 listopada 1997 r. (I CKN 291/97), "Przegląd Sądowy" 1998, nr 7-8

Ruszkowski J., Glosa do uchwały z 20 III 2003, I CZP 1/03 (wydaje się, ze w tytule glosy omyłkowo wskazano sygnaturę I CZP 1/03, zamiast III CZP 1/03), "Państwo i Prawo" 2007, nr 11

Skowrońska-Bocian E., M.Warciński, [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021, komentarz do art. 908

Stecki L., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, red. J. Winiarz, Warszawa 1989

Swaczyna B., Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004

Sychowicz M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 368

Szymańska-Grodzka A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Komentarz. Art. 506-1217, red. T. Szanciło, Warszawa 2019, komentarz do art. 1000

Till E., Longchamps de Bérier R., Z motywów do art. 302 projektu części szczegółowej (cyt. za: J.Korzone k, I.Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komentarz, t. I, Kraków 1934, komentarz do art. 601

Truszkiewicz Z., Jeszcze raz o rozszerzonej skuteczności prawa dożywocia, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963

Woźniak Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 roku, III CZP 1/03, "Palestra" 2004, nr 9-10

Woźniak Z., Umowa o dożywocie w prawie polskim, Warszawa 2019

Zabagło W., Treść dożywocia w kodeksie cywilnym, "Nowe Prawo" 1966, nr 9

Zabagło W., Uwagi o dożywociu, "Nowe Prawo" 1951, nr 11

Zaradkiewicz K., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020

Zawada K., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020, komentarz do art. 368

Żyznowski T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. IV, Komentarz. Art. 730-10951, red. A. Marciniak, Warszawa 2020, komentarz do art. 1000

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.