W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 12/2020 (356)

Dopuszczalność i skuteczność w prawie polskim zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane terminu do zgłoszenia inżynierowi kontraktu roszczenia, o którym mowa w subklauzuli 20.1

Okładka
Sławomir Szejna
doktorant w Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
0000-0002-4219-5884
Tytuł: Dopuszczalność i skuteczność w prawie polskim zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane terminu do zgłoszenia inżynierowi kontraktu roszczenia, o którym mowa w subklauzuli 20.1
Słowa kluczowe:
FIDIC, notyfikacja, inżynier, subklauzula 20.1 FIDIC, termin końcowy, inwestor, upadłość
Title: Admissibility and effectiveness in the Polish law of the reservation of the deadline in the construction works contract to report the claims to a contract engineer, as referred to in Subclause 20.1
Abstract:

The purpose of this publication is to determine the legal effect of the term reserved in Sub-Clause 20.1 of the FIDIC type for making an Engineer’s notification to the Engineer for a claim for an extension of the contract term or any claim granted under these FIDIC type conditions. The lack of a statutory definition of deadlines in the Civil Code of April 23rd, 1964, and other regulations, makes it difficult to define them. As a consequence, such a state of affairs makes it difficult to resolve the doctrine, case-law and construction practice, the dispute as to the effectiveness of shaping the will of parties to contractual deadlines (including the provision of FIDIC Sub-Clause 20.1). Thus the problem is not only theoretical and, most of all, practical. The decision to avoid the bankruptcy of many construction contractors, who are rarely the weakest party to the construction contract, is required to accept the contractual terms imposed by the Investor (such as Sub-Clause 20.1 FIDIC).

Keywords:
FIDIC, notification, engineer, Sub-clause 20.1 of FIDIC, deadlines, investor, bankruptcy
Titel: Die Zulässigkeit und die Wirksamkeit im polnischen Recht eines Einwands im Vertrag über Bauarbeiten hinsichtlich der Frist der Anmeldung an den Vertragsingenieur des Einwands, der im Unterabschnitt 20.1 genannt wird
Bibliografia:

Adamus R., Szejna S., Konsorcjum budowlane a upadłość konsorcjanta, „Jurysta” 2014, nr 7-8

Adamus R., Szejna S., Wpływ upadłości na umowę zastępstwa inwestycyjnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Bądkowski A., Zmiany, jakie do obecnego stanu prawnego wprowadza Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, „Palestra” 1964, t. VII, z. 10

Bieniek G., Dodatkowe zastrzeżenia umowne w praktyce notarialnej. Teza nr 5, NPN 2009, nr 2

Bieranowski A., Konstrukcja prawna przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Teza nr 1, „Rejent” 2003, nr 7-8

Boczek Z.J., Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego, Szczecin 2006, Euroinstytut

Boczek Z.J., Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC, wyd. popr. i uzup., Szczecin 2015, Euroinstytut

Boczek Z.J., Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC, wyd. popr. i uzup., Szczecin 2013, Euroinstytut

Boczek Z.J., Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC, wyd. 2 popr. i uzup., Szczecin 2012, Euroinstytut

Broniewicza W., Przedawnienie roszczeń w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej według k.c, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1965, t. XVIII

Brzozowski A., Machnikowski P., Międzynarodowa praktyka kontraktowa, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, wyd. 1, red. E. Łętowska, Warszawa 2006

Brzozowski A., Nowe regulacje przedawnienia w prawie cywilnym, PiP 1992, nr 3

Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450.1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Bytnerowicz P., Kofluk M., Termin na powiadomienie o roszczeniach wykonawcy określony w subklauzuli 20.1 Warunków FIDIC świetle prawa polskiego, Konsultant 2012, nr 26

Bytnerowicz P., Kofluk M., Zastrzeżenie w klauzuli 20.1 FIDIC 28-dniowego terminu na zgłaszanie roszczeń przez wykonawcę, „e-Przegląd Arbitrażowy” 2012, nr 1

Ciepierski P., Opóźnienie, odszkodowanie umowne, odstąpienie od umowy według nowej czerwonej książki FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego - wybrane problemy, „Biuletyn Arbitrażowy” 2008, nr 8

Drapała P., Umowny termin zawity we wzorcu umowy FIDIC - klauzula 20.1. Glosa do wyroku SN z 23.03.2017 r., V CSK 449/16, PiP 2020, nr 1

Drapała P., Wzorce umowy FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego, PiP 2014, nr 11

Gadek-Giesen B., Warunkowe umowy zobowiązujące, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Gwiazdomorski J., Terminy zawite do dochodzenia roszczeń, RPEiS 1968, nr 3

Ignatowicz J., [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław 1974

Ignatowicz J., [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985

Jamka M., Barczewski A., Arbitraż w sprawach budowlanych - wybrane problemy praktyczne, [w:] Arbitraż w Polsce, Warszawa 2011

Janiak A., Komentarz do art. 89 kodeksu cywilnego, stan prawny: 1.01.2009 r. (LEX)

Karasek-Wojciechowicz I., Czy wzorce umowne mogą stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy w zakresie regulacji świadczenia usług?, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2014, nr 3

Klafkowski Z., Przedawnienie roszczeń, „Centralne Zaoczne Studium Nowego Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego”, nr 4

Kordasiewicz B., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Kordasiewicz B., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. A. Olejniczak, Z. Radwański, Warszawa 2019

Kordasiewicz B., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, wyd. 2, Warszawa 2008

Kosiński J., FIDIC a polskie prawo, „Biuletyn Informacyjny »Konsultant«” 2009, nr 14

Kruszewska J., Jackowski T., Jednostki gospodarki uspołecznionej w przepisach części ogólnej kodeksu cywilnego, „Palestra” 1964, t. VIII, z. 11

Latawiec T., FIDIC a polskie regulacje prawne, „Inżynieria Bezwykopowa”, lipiec-sierpień 2009

Latawiec T., FIDIC a polskie regulacje prawne. Czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów, „Biuletyn Informacyjny Konsultant«” 2009, nr 12

Lizer-Klatka A., Skuteczność umownych terminów dochodzenia roszczeń w ogólnych warunkach FIDIC w świetle prawa polskiego, „e-Przegląd Arbitrażowy” 2012, nr 1

Logchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne, Podręcznik systematyczny, t. II, Zobowiązania, Lwów 1939

Łolik M., Możliwość zastrzegania umownych terminów zawitych. Glosa do wyroku SN z dnia 23 marca 2017 r., V CSK 449/16, „Glosa” 2018, nr 4

Łolik M., Raz jeszcze o umownych terminach zawitych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych, PPH 2016, nr 11

Masewicz H., Niektóre problemy stosunku k.c. do ustawodawstwa pracy, „Palestra” 1965, t. IX, z. 4

Ogiegło L., Lizer-Klatka A., 18.2.4 źródła prawa. Wzorce umowne, [w:] Międzynarodowe prawo handlowe, red. W. Popiołek, wyd. 1, Warszawa 2013

Ohanowicz A., Kodeks cywilny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, z. 4

Okolski D., Ogólne warunki FIDIC a prawo polskie, „Biuletyn Arbitrażowy” 2009, nr 10

Okolski D., Warunki ogólne umów o roboty budowlane (FIDIC, VOB), rozdz. 12, [w:] Umowa o roboty budowlane, red. D. Okolski, Warszawa 2016

Olszewski A., Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorach umownych FIDIC - w świetle prawa polskiego, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 21

Olszewski A., Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorach umownych FIDIC - w świetle prawa polskiego, „Radca Prawny” 2010, nr 2

Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2010

Pawłowski G., Zawieranie infrastrukturalnych umów inwestycyjnych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC, PPH 2017, nr 7

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008

Pietkiewicz P., Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC, ADR 2010, nr 1

Pochodyła M., Rozwiązywanie sporów budowlanych według .nowej czerwonej książki. FIDIC, „Biuletyn Arbitrażowy” 2008, nr 7

Pyziak-Szafnicka M., [w:] P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, LEX 2014

Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Radwański Z., Glosa do wyroku SN z 5.06.2002 r., II CKN 701/00, OSP 2003, nr 10, poz. 124

Rudnicki S., [w:] S.Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004

Sadowski W., Problemy prawne zastosowania warunków kontraktowych FIDIC w Polsce, „Biuletyn Arbitrażowy” 2009, nr 10

Sampławski K., Roboty dodatkowe a dopuszczalność zmian w umowach o zamówienie publiczne na tle warunków kontraktowych FIDIC, PZP 2011, nr 1

Skąpski J., Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, „Nowe Prawo” 1967, t. XXIII

Sołtysiński S., Spór o terminy dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży, PiP 1980, nr 12

Stangret-Smoczyńska A., Umowne terminy zawite, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 1

Stępień-Sporek A., Sporek F., Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009

Stępień-Sporek A., Terminy zawite - czy potrzebna jest nowa regulacja?, PS 2009, nr 1

Strugała R., Umowne terminy zawite - kwalifikacja prawna oraz dopuszczalność ich stosowania, PPH 2016, nr 3

Strzępka J.A., Międzynarodowe standardowe warunki kontraktowe FIDIC, [w:] Prawo umów handlowych, red. M. Stec, wyd. 5, Warszawa 2017

Strzępka J.A., Wyrzykowski W., Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC, MoP 2013, nr 16-17, cz. I

Suchecka-Tarnacka A., Problem fluktuacji kosztów w procesie inwestycyjnym. Nadzwyczajna zmiana okoliczności w kontraktach opartych na FIDIC i praktyka kodeksowa, „Biuletyn Arbitrażowy” 2009, nr 10

Szejna S., Dopuszczalność zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane terminu zawitego do zawiadamiania inżyniera przez wykonawcę o roszczeniach, o którym mowa w subklauzuli 20.1FIDIC na gruncie prawa polskiego, „Rejent” 2018, nr 3

Szejna S., Wpływ upadłości zastępcy inwestycyjnego na stosunek zastępstwa inwestycyjnego, „Rejent” 2016, nr 12

Szer S., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1962

Szlęzak A., Krytycznie o koncepcji umownych terminów zawitych jako naruszających zakaz kontraktowej ingerencji w terminy przedawnienia, PPH 2017, nr 12

Szlęzak A., Glosa do wyroku SN z 17.03.2011 (IV CSK 358/10), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 5

Szlęzak, A. O umownych terminach zawitych bez kontekstu przedawnienia, PPH 2018, nr 11

Szpunar A., Uwagi w sprawie wykładni art. 568 k.c., PPH 199, nr 5

Topór M., Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC, PPH 2016, nr 11

Warunki kontraktowe FIDIC a regulacje dotyczące podmiotów publicznych. Materiały konferencyjne (Warszawa, 26-27.04.2012 r.). - „Biuletyn Arbitrażowy” 2012, nr 18

Wolter A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1.07.1958 r., I CR 683/57, OSPIKA 1960, poz. 187

Wójcik S., O potrzebie i sposobie uregulowania cywilnoprawnych terminów zawitych, [w:] Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej profesora Jana Winiarza, Warszawa 1990

Wójcik S., O potrzebie i sposobie uregulowania cywilnoprawnych terminów zawitych, [w:] Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej prof. J. Winiarza, Warszawa 1990

Wójcik S., W sprawie metody ogólnego uregulowania terminów zawitych, [w:] Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Ireneusza Weissa, Kraków 2003

Wójcik S., Z problematyki przedawnienia i terminów zawitych w prawie cywilnym, [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Cz. Żuławskiej, Kraków 2000

Wujek G., 14.5.1.1. Ogólne Warunki FIDIC, [w:] Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, wyd. 2, Warszawa 2015

Wypiórkiewicz A., [w:] H. Ciepła, B. Czech., T. Dąbrowski, H. Pietrzykowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A.Wypiórkiewicz, Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Kodeks cywilny, t. I, art. 1-352, Warszawa 2005

Wyrzykowski W., Modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej zawarte w warunkach umownych Srebrnej Księgi FIDIC (EPC/.pod klucz.). Wybrane zagadnienia [w:] Ewolucja prawa prywatnego, Katowice 2014

Wyrzykowski W., Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/.podklucz.), Warszawa 2013

Wyrzykowski W., Warunki kontraktowe FIDIC – charakterystyka ogólna, PZP 2014, nr 4

Wysoczański H., Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, wyd. 1, Warszawa 2017

Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006

Zrałek J., Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym - szkic prawnoporównawczy, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Krakówp 2005

Zrałek J., Zakres zastosowania konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaż towarów, KPP 2001, nr 3

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.