W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 11/2020 (355)

Glosa krytyczna do Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 18.05.2015 r., KIO 897/15

Okładka
Mgr Sławomir Szejna
doktorant WPiA U. w Katowicach, Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe
0000-0002-4219-5884
Tytuł: Glosa krytyczna do Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 18.05.2015 r., KIO 897/15
Title: Critical gloss to the judgement of the National Chamber of Appeal of 18.05.2015, KIO 897/15
Titel: Kritische Glosse zum Urteil der Nationalen Beschwerdekammer vom 18.05.2015, KIO 897/15
Bibliografia:

Adamus R., Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne, PZP 2015, nr 3

Adamus R., Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jako przesłanka zastrzeżenia kary umownej, MoP 2016, nr 13 (Legalis)

Adamus R., Szejna S., Konsorcjum budowlane, a upadłość konsorcjanta, „Jurysta” 2014, nr 7-8, art. 143a-143d ZamPubl, PZP 2016, nr 1

Bączyk M., Przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody a wysokość kary umownej, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005

Borysiak W., Przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody a kara umowna, PPH 2008, nr 8

Cisek A., Zasady naliczania kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy, której stroną jest gmina, NZS, 2004, nr 5

Dąbrowa J., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981

Drapała P., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006

Drapała P., Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art.471 k.c.), PiP 2003, nr 6

Drapała P., Ochrona roszczeń podwykonawców - mankamenty legislacyjne i wątpliwości w zakresie wykładni

Gordon Z., Kara umowna w bieżącej praktyce zamówień publicznych, PZP 2014, nr 1 (Legalis)

Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2016

Jastrzębski J., Kara umowna a ochrona interesów niemajątkowych w reżimie kontraktowym, KPP 2006, nr 4

Kamińska A., Kara umowna za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowie o roboty budowlane, SPP 2018, nr 1 (Legalis)

Kowalski S., Zastrzeżenie kary umownej w umowie przedwstępnej, „Rejent” 2003, nr 1

Księżopolski B., Uwagi o miarkowaniu kar umownych, PiP 1978, nr 5

Lemkowski M., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz (art. 450.1088), red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Pyliński G., Umowy w sprawie podwykonawstwa, „Monitor Zamówień Publicznych” 2014, nr 2

Skowrońska-Bocian E., Kara umowna - kompensacja czy represja?, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2003, nr 3.2.

Strzępka J., Sagan B., Zielińska E., Prawo umów budowlanych, red. J. Strzępka, Warszawa 2001

Strzępka J.A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018, rozdz. VIII

Strzępka J.A., Konsorcjum budowlane - wybrane zagadnienia prawne, MoP 2012, nr 14

Strzępka J.A., O potrzebie zmian regulacji umowy o roboty budowlane w kodeksie cywilnym, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017

Strzępka J.A., Ocena zgodności regulacji prawnej inwestycji z programem dostosowawczym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, [w:] Polityka dostosowawcza a prawo krajowe, Kraków 1990

Strzępka J.A., Odpowiedzialność architekta i wykonawcy budowlanego w systemie angielskiego Case Law, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1992, nr 1271

Strzępka J.A., Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego za nienależyte wykonanie zobowiązań w obrocie uspołecznionym, Lublin 1985

Strzępka J.A., Pindel I., Zielińska E., Prawo umów budowlanych, Warszawa 1998

Strzępka J.A., Problematyka cywilnoprawna współodpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, SP 1986, nr 4

Strzępka J.A., Rękojmia za wady i współodpowiedzialność w procesie budowlanym. (Studium prawnoporównawcze), Katowice 1993

Strzępka J.A., Rozkład ryzyka przy wadliwym współdziałaniu zamawiającego w umowach inwestycyjnych, [w:] Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej prof. J. Winiarza, red. S. Wójcik, Warszawa 1990

Strzępka J.A., Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady, MoP 2015, nr 15

Strzępka J.A., Umowa o roboty budowlane i remontowe, [w:] Ochrona konsumenta na rynku usług, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskupa, Warszawa 2016

Strzępka J.A., Umowa o wykonanie remontu budynków lub budowli (art. 658 KC), MoP 2016, nr 20

Strzępka J.A., Umowy w zakresie inwestycji budowlanych, [w:] Prawo umów handlowych, t. 5, red. M. Stec,

Strzępka J.A., Umowy w zakresie inwestycji budowlanych, [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Kraków 1995

Strzępka J.A., W.Wyrzykowski, Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC, MoP 2013, nr 16-17, cz. I i II

Strzępka J.A., Wyrzykowski W., FIDIC a umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym – wybrane problemy. Ogólna charakterystyka FIDIC, [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013

Strzępka J.A., Zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej jednostki projektowania i wykonawcy z tytułu wad inwestycji wynikłych z wad projektu technicznego, SP 1984, nr 1-2

Strzępka J.A., Żaba M., Wykonywanie umów o roboty budowlane, [w:] Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie, red. G. Kozieł, Lublin 2018

Szejna S., Charakter prawny zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą, MoP 2010, nr 24

Szejna S., Dopuszczalność zastrzeżenia w umowie o roboty budowlane terminu zawitego do zawiadamiania inżyniera przez wykonawcę o roszczeniach, o którym mowa w subklauzuli 20.1 FIDIC na gruncie prawa polskiego, „Rejent” 2018, nr 3

Szejna S., Glosa do wyroku SN z dnia 12.01.2012 r., IV CSK 182/11, .Jurysta. 2013, nr 5

Szejna S., Odbiór obiektu w umowie o roboty budowlane. Postulaty de lege i de lege ferenda, „Jurysta 2014, nr 11

Szostak R., Zasady prawa zamówień publicznych, PZP 2014, nr 3 (Legalis)

Szwaja J., Kara umowna a roszczenie odszkodowawcze, PiP 1965, nr 8-9

Szwaja J., Kara umowna według kodeksu cywilnego, Warszawa 1967

Szwaja J., Miarkowanie kar umownych według polskiego kodeksu cywilnego, [w:] Odpowiedzialność cywilna za wyrządzenie szkody (zagadnienia wybrane), red. S. Grzybowski, Warszawa 1969

Szwaja J., Miarkowanie kar umownych, PUG 1965, nr 6

Wakowski E., Kara umowna wadialna według Kodeksu zobowiązań, KPP 1939, nr 2

Widerski P., Charakter prawny kary umownej według prawa polskiego na tle ponadnarodowych uregulowań prawnych, SPP 2018, nr 2 (Legalis)

Wilczyńska B., Kara umowna w zamówienieniach publicznych, PZP 2010, nr 4 (Legalis) wyd. 5, Warszawa 2017, rozdz. 13

Wyrzykowski W., Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/.pod klucz.), Warszawa 2013

Wyrzykowski W., Warunki kontraktowe FIDIC - charakterystyka ogólna, PZP 2014, nr 4

Zielińska E., O specyfice treści umowy roboty budowlane zawieranych w ramach zamówień publicznych, PZP 2016, nr 2 (Legalis)

Zielińska E., Obowiązki stron umowy o roboty budowlane związane z przygotowaniem do wykonania robót budowlanych, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010

Zielińska E., Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych - wybrane problemy, [w:] Umowy gospodarcze - wybrane problemy, red. J. Gospodarek, Warszawa 2009

Zielińska E., Wyrzykowski W., O trudnościach interpretacyjnych dotyczących podwykonawstwa robót budowlanych, PZP 2019, nr 1 (Legalis)

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.