W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 10/2020 (354)

Dopuszczalność stosowania per analogiam przepisów o umowie komisu, agencyjnej, generalną realizację inwestycji do umowy o zastępstwo inwestycyjne

Okładka
Mgr Sławomir Szejna
doktorant WPiA UŚ w Katowicach, Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe
0000-0002-4219-5884
Tytuł: Dopuszczalność stosowania per analogiam przepisów o umowie komisu, agencyjnej, generalną realizację inwestycji do umowy o zastępstwo inwestycyjne
Słowa kluczowe:
umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa agencyjna, umowa komisu
Title: Admissibility of using by analogy provisions about Contract of Sale on Commission, Contract of Agency, about general implementation of a project to a project management agreement
Abstract:

The agreement of replacement contract is a arrangement for the providing services not regulated in other regulations (Article 750 of the Act of 23.04.1964 - Civil Code). The consequence of this state of affairs is that for the agreement of replacement contracts should be applied appropriate the order regulations (Article 750 of the Civil Code). The ability to properly apply the order regulations to the agreement of replacement contract does not solve all problems appearing in business transactions at the stage of concluding and performing obligations arising from the replacement contract relationship. Therefore, it is necessary to continue searching for a legal regime that would solve the mentioned problems.

Keywords:
per analogiam the agreement of replacement contract, the agreement of agency, the agreement of commission, per analogiam
Titel: Zulässigkeit der Anwendung per analogium der Bestimmung über den Provisionsvertrag, den Vertretungsvertrag, über Generalunternehmer zum Vertrag über Projektmanagement
Bibliografia:

Adamus R., Szejna S., Wpływ upadłości na umowę zastępstwa inwestycyjnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935

Andrełowicz M., Kulesza E., Umowy dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, Warszawa 1976

Andrełowicz M., Umowy o zastępstwo inwestycyjne i nadzór inwestorski, PUG 1983, nr 8-9

Badecki D., Pojęcie inwestora zastępczego w procesie budowlanym, Koło Naukowe Administratywistów .Ad rem. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2017, nr 7

Behnke M., Czajka-Marchlewicz B., Dorska D., Rozdział 2 „Umowa o roboty budowlane na tle innych umów procesu inwestycyjnego” 2.3. Umowa o zastępstwo inwestycyjne, [w:] Umowy w procesie budowlanym, Warszawa 2011 (LEX)

Blank M., Baträgervertrag, 5 Auflage, Köln 2015

Bodziony B., Gniadzik P., Umowy w inwestycjach budowlanych, Warszawa 1999

Brzeziński P., Umowa o zastępstwo inwestycyjne, PPH 2012, nr 10

Buczkowski S., [w:] S. Buczkowski, Z.K.Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1974

Claus-Jürgen R.A., Korbion, Baurecht, Köln 2015

Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968

Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1970

Czachórski W., Zobowiązania, Warszawa 1994

Damasiewicz A., Rozdział IV „Podmioty umowy o roboty budowlane” 3. „Komunikacja między stronami” 3.2. „Reprezentacja stron”, [w:] Umowa o roboty budowlane z wzorami, Warszawa 2010 (LEX)

Dammert B., Lenkeit O., Oberhauser I., Pause H.E., Stretz A., Da neue Bautragsrecht, München 2017

Daszczuk P., Umowa o zastępstwo inwestycyjne, [w:] Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, Warszawa 2018 (LEX)

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część szczególna, Warszawa 1938

Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków 1935

Franke H., Kemper R., Zanner Ch., Der Sichere Bäuvertag, Praxis-handbuch, 2 Auflage, Köln 2003

Frąckowiak J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2001

Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII

Gawlik B., Umowy mieszane: konstrukcja i ocena prawna, „Palestra” 1974, nr 5

Glöckner J., von Berg H., Bau-und Architektenrecht, 2 Auflage, Köln 2015

Goldenbaum H., Die gewerberechtlichen Prüfungsbestimmungen für Wohnungsunternehmen (Bauträger und Baubetreuer), Bremen, Univ., Diss. 1985

Gordon Z., Charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo” 1985, t. XXIII, z. 154

Górski J., Instytucje Kodeksu handlowego nadające się do uwzględnienia w przyszłym Kodeksie cywilnym, PiP 1951, z. 4

Grziwotz H., Koeble W., Handbuch Bauträgerrecht, Verlag C.H. Beck, München 2004

Grzybowski S., [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974

Grzybowski S., Nowe oraz istotnie zreformowane w Kodeksie cywilnym rodzaje umów, NP 1965, nr 1

Grzybowski S., Skąpski J., Wójcik S., Zarys prawa cywilnego, Warszawa 1988

Hansen E., Nitschke V., Brack H., Bauträgerrecht. Plannung,Finanzierung-Vertag-Abwicklung, Neuwird 2006

Hirte H., Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 107, München 2010

Ingenstau H., Korbion H., Kommentar zur VOB, 18 Auflage 2013

Jacob P., Ring G., Wolf R., Freiburger Hanbuch zum Baurecht, Köln 2008

Jacoby F., von Hinden M., Kropholler J., Bürgerliches Gesetzbuch - Studien Kommentar, Auflage 15, München 2015

Janda P., Komentarz do art. 102, [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz (LEX 2019)

Jensen CH., Das Dilemma der Bauvertrags, 1 Auflage, Baden-Baden 2006

Jezioro J., [w:] Prawo cywilne i handlowe, red. E. Gniewek, Wrocław 1998

Kędzierska-Cieślak A., Komis (zagadnienia cywilnoprawne), Warszawa 1973

Kisilowska H., Sypniewski D.K., Rozdział 5.2 „Inwestor”, [w:] Prawo budowlane, Warszawa 2012 (LEX)

Kniffka R., Bauvertagsrecht, Kommentrar 2012

Kniffka R., Bauvertragsrecht, IBR-online. Stand 18.04.2013

Kniffka R., Koeble W., Kompendium des Baurechts- Privates Baurecht und Bauprozess, 4. Auflage, München 2014

Kolenikow M., SIWZ na wybór inwestora zastępczego, „Rynek Zamówień Publicznych” z 6.06.1999 r.

Korzeniewski W., Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, rozdz. III: Umowy między uczestnikami procesu inwestycyjnego, 3.2 Umowy o zastępstwo inwestycyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN 2000 (LEX)

Kruczalak K., Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe), [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001

Księżak P., Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, Warszawa 2015 (LEX)

Kufel J., Umowa agencyjna, Warszawa-Poznań 1977

Leszczyński Z., Zamawianie usług zastępstwa inwestycyjnego, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2011, nr 3

Locher H., Koeble W., Baubetreeungs und Bauträgerrecht, 4 Auflage, Düsseldorf 1985

Loecher H., Locher U., Das private Baurecht, Studium und Praxis, 8 Auflage, Verlag C.H. Beck 2012

Łączmańska M., [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska, wyd. 2, Warszawa 2010 (LEX)

Malkwitz A., Koenen A., Karl K., Bauvertragrecht Kompakt, München 2011

Martin R., Denkmalpflegerische Praxis am Beispiel des Neuen Museums in Berlin - Management. Planung und Baubetreuung für eine nachhaltige Konservierung, 2015

Messerschmidt B., Prof. Dr. Wolfgang Voit. Privates Baurecht, Auflage Verlag, C.H.Beck München 2012

Modrzejewski J., [w:] Prawo handlowe, red. J. Okolski, Warszawa 1999

Niewęgłowski A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (V CSK 333/07, „Ius Novum” 2011, nr 1

Niewęgłowski A., Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie, [w:] Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2018

Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966

Ogiegło L., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do artykułów 450-1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018

Ogiegło L., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań-część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2001

Ogiegło L., Rott-Pietrzyk E., O potrzebie zmiany przepisów o umowie agencyjnej, [w:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. V

Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970

Orłowski H., Umowy inwestycyjne. Komentarz i wzory umów FDP „Anvix”, Kraków 1998

Palandt O., BGB Kommentar, 76 Auflage, München 2017

Palarz H., Rozdział VII „Przypadki zawierania umów przyłączeniowych”, 2. „Budowa przyłącza przez przedsiębiorstwo jako inwestora zastępczego”, [w:] Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne (LEX 2015)

Patti S., Codice Civile Jedesco. Bürgerliches Gesetzbuch, Milano 2005

Pause H.E., Bauträgerkauf und Baumodelle, 5 Auflage, Verlag C.H. Beck 2011

Pazdan M., Charakter prawny kontraktu o budowę kompletnego obiektu przemysłowego, [w:] Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych, red. M. Pazdan, A. Tynel, Katowice 1980

Piekarski M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. Z. Resich, J. Igantowicz, J. Pietrzykowski, I. Bielski, Warszawa 1972

Prütting H., Wegen G., Weinreich G., Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, 12 Auflage, Köln 2017

Putzo T., Zivilprozess ordnung. Kommentar, 34 Auflage, 2013

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 1996

Radwański Z., Prawo zobowiązań, Warszawa 1986

Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977

Roquette A.I., Otto A., Vetragsbuch Praivates Baurecht, 2 Auflage, München 2011

Siegień J., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2000

Słoniński J., Generalne wykonawstwo i problemy kooperacji w budownictwie, Warszawa 1974

Słoniński J., Stefański A., Inwestycje budowlane. Organizacja i podstawy prawne, Warszawa-Poznań 1980

Sośniak M., Zachariasiewicz F., Import kompletnych obiektów przemysłowych, Warszawa 1977

Stelmachowski A., Klauzule generalne w kodeksie cywilnym, PiP 1966, z. 3

Strzępka J.A., [w:] Prawo umów budowlanych, red. J.A. Strzępka, Warszawa 1999

Strzępka J.A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004

Strzępka J.A., Umowy powiernicze w procesie budowlanym, „Prawo Spółek” 2001, nr 4

Stürner R., Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, Auflage 16, München 2015

Sypniewski D.K., Rozdział 1 „Konstrukcja pojęcia nadzór nad procesem budowlanym” 5. „Podmioty nadzoru nad procesem budowlanym”, [w:] Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011 (LEX)

Szejna S., Charakter prawny umowy o zastępstwo inwestycyjne, [w:] Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe, red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015

Szejna S., Wpływ upadłości zastępcy inwestycyjnego na stosunek zastępstwa inwestycyjnego, „Rejent” 2016, nr 12

Szostak R., Zastępstwo inwestycyjne, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2011, nr 4

Szpunar A., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Ulbrich H., Formularbuch des Fachanwalts Bau-und Architenrecht, 3 Auflage, Köln 2015

Vygen K., Joussen E., Bauvertragsrecht nach VOB und BGB. Hanbuch des privaten Baurechts, Köln 2013

Weiss I., Ciągi czynności w procesach budowlanych, „Monitor Prawniczy” 1994, nr 5

Weiss I., Jurga R., Inwestycje budowlane, Warszawa 1996, C.H.Beck

Weiss I., Jurga R., Prawo inwestycyjne, [w:] Prawo gospodarcze, red. S. Włodyka, Warszawa 1988

Weiss I., Klasyfikacja umów w budowlanych procesach inwestycyjnych, cz. 1, „Monitor Prawniczy” 1996, nr 1

Werner U., Dr. W. Pastor, Der Bauprozess (Prozessuale und materielle Probleme des zivilen Bauprozesses),16. Auflage, Köln 2017

Wiśniewski T., [w:] G.Bieniek, H.Ciepła, S.Dmowski, J.Gudowski, K.Kołakowski, A.Sychowicz, T.Wiśniewski, Cz.Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 1997

Włodyka S., [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998

Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959

Wyroba S., Niektóre problemy rozstrzygania sporów wynikających z umów o dostarczenie kompletnych obiektów przemysłowych, Warszawa 1973

Wyroba S., Umowa eksportu-importu kompletnego obiektu przemysłowego, Warszawa 1976

Wyrzykowski W., Umowa o generalną realizację inwestycji – przyczynek do dyskusji, [w:] Umowy gospodarcze-wybrane problemy, red. J. Gospodarek, Warszawa 2009

Zerhusen J., Fachanwalts mandate. Praivates Baurecht, 3 Auflage, Köln 2008

Zielińska E., Cywilnoprawna problematyka wykonawstwa robót budowlanych, Katowice 2003

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.