W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 6/2020 (350)

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13.06.2008 r., I CSK 13/08

Okładka
Mgr Sławomir Szejna
doktorant w Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
0000-0002-4219-5884
Tytuł: Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13.06.2008 r., I CSK 13/08
Title: Critical gloss to the decision of the Supreme Court of 13.06.2008, I CSK 13/08
Titel: Kritische Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 13.06.2008, I CSK 13/08
Bibliografia:

Adamus R., Szejna S., Wpływ upadłości na umowę zastępstwa inwestycyjnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Andrełowicz M., Kulesza E., Umowy dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, Warszawa 1976

Andrełowicz M., Umowy o zastępstwo inwestycyjne i nadzór inwestorski, PUG 1983, nr 8-9

Badecki D., Pojęcie inwestora zastępczego w procesie budowlanym, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2017, nr 7

Blank M., Baträgervertrag, 5 Auflage, Köln 2015

Bodziony B., Gniadzik P., Umowy w inwestycjach budowlanych, Warszawa 1999

Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną, Warszawa 2005

Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu (opracowanie: A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian), Warszawa 1999

Dammert B., Lenkeit O., Oberhauser I., Pause H.E., Stretz A., Da neue Bautragsrecht, München 2017

Daszczuk P., Umowa o zastępstwo inwestycyjne, [w:] Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, Warszawa 2015

Dawidowicz H., Umowa o powiernictwo inwestycyjne, PUG 1967

Enneccerus L., Recht der Schuldverhältnisse (w opracowaniu H. Lehmann) , wyd. 15, Tybinga 1858

Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, S.C., t. XVIII

Gawlik B., Umowa know how. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 1974

Gawlik B., Umowy mieszane: konstrukcja i ocena prawna, „Palestra” 1974

Glõckner J., Hannig, Bau-und Architektenrecht, 2 Auflage, Kõln 2011

Glõckner J., Hannig, Bau-und Architektenrecht, 2 Auflage, Köln 2015

Goldenbaum H., Die gewerberechtlichen Prüfungsbestimmungen für Wohnungsunternehmen (Bauträger und Baubetreuer) , Bremen 1985

Grziwotz H., Koeble W., Handbuch Bauträgerrecht, München 2004

Grzybowski S., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Grzybowski S., Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1968

Hansen E., Nitschke V., Brack H., Bauträgerrecht, Plannung,Finanzierung-Vertag-Abwicklung, Neuwird 2006

Hirte H., Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 107, München 2010

Hoeniger H., Die gemishte Verträge in ihren Grundformen, Manheim-Lepipzig 1910

Ingenstau H., Korbion H., Kommentar zur VOB, 18 Auflage 2013

Jacob P., Ring G., Wolf R., Freiburger Hanbuch zum Baurecht, Köln 2008

Jacoby F., von Hinden M., Kropholler J., Bürgerliches Gesetzbuch-Studien Kommentar, Auflage 15, München 2015

Jastrzębowski W., Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1965

Jensen C H., Das Dilemma der Bauvertrags, 1 Auflage, Baden-Baden 2006; H. Franke, R. Kemper, Ch. Zanner, Der Sichere Bäuvertag, Praxis-handbuch, 2 Auflage, Köln 2003

Joffe O.S., Objzatiel stwiennoje prawo, Moskwa 1975

Katner W.J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, red. W.J. Katner, wyd. 3, Warszawa 2018;

Katner W.J., Pojęcie umowy nienazwanej, „Studia Prawa Prywatnego” 2009, nr 1

Kniffka R., Bauvertagsrecht. Kommentrar 2012

Kniffka R., Koeble W., Kompendium des Baurechts-Privates Baurecht und Bauprozess, 4 Auflage, München 2014

Koleśnikow M., SIWZ na wybór inwestora zastępczego, „Rynek Zamówień Publicznych” z 6.06.1999 r.

Korbion C.J., Baurecht, Köln 2015

Kruczalak K., Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym. Komentarz. Wzory. Orzecznictwo, Warszawa 1998

Krzemiński G., Charakter prawny umowy mieszanej, MoP 2010, nr 7

Krzemiński G., Pojęcie umowy mieszanej, „Studia Prawnicze” 2010, nr 3

Kubas A., Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży (recenzja) , NP 1975, nr 3

Kurowski W., Faktoring jako kompleks umów, „Rejent” 1999, nr 9

Lange O., Dzieła, t. 3, Ekonomia polityczna, Warszawa 1975

Lapierre Ł., Umowy w procesie budowlanym, Warszawa 1997

Larenz K., Lehrbuch des Schuldrechts, t. II (Besonderer Teil) , München-Berlin 1956

Locher H., Koeble W., Baubetreeungs- Und Bauträgerrecht, 4 Auflage, Düsseldorf 1985

Locher H., Locher U., Das private Baurecht, Studium und Praxis, 8 Auflage, 2012

Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Lwów 1939

Malkwitz A., Koenen A., Karl K., Bauvertragrecht. Kompakt, München 2011

Martin R., Denkmalpflegerische Praxis am Beispiel des Neuen Museums in Berlin - Management, Planung und Baubetreuung für eine nachhaltige Konservierung, 2015

Messerschmidt B., Prof. Dr. Wolfgang Voit. Privates Baurecht, München 2012

Messineo F., Contratto innominato (atipico). Enciclopedia del Diritto, t. X, Milano 1962

Nesterowicz M., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, t. II, Warszawa 1989

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Warszawa 1974

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Kraków 2006

Ogiegło L., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004

Ogiegło L., Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika, [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994

Ogiegło L., Pojęcie usługi i umów o świadczenie usług w ujęciu kodeksu cywilnego, SIS 1985, z. 10

Ogiegło L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989, s. 75 i n. oraz powołana tam literatura

Ogiegło L., Zlecenie na tle kodeksowych umów o świadczenie usług, SIS 1979

Ohanowicz A, Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970

Palandt O., BGB Kommentar, 76 Auflage, München 2017

Patti S., Codice Civile Jedesco. Bürgerliches Gesetzbuch, Milano 2005

Pause H.E., Bauträgerkauf und Baumodelle, 5 Auflage, 2011

Pazdan M., Charakter prawny kontraktu o budowę kompletnego obiektu przemysłowego, [w:] M. Pazdan, A. Tynel, Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych, Katowice 1980

Poczobut J., Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, Warszawa 1996

Prütting H., Wegen G., Weinreich G., Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, 12 Auflage, Köln 2017

Putzo T., Zivilprozess ordnung, Kommentar, 34 Auflage, 2013

Radwański Z., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania- część szczegółowa, Warszawa 1966

Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977

Radwański Z., Uwagi o umowach mieszanych, ZNUJ 1985, nr 41

Roquette A.I., Otto A., Vetragsbuch Praivates Baurecht, 2 Auflage, München 2011

Rylke M., Organizacja usług w gospodarce narodowej, Warszawa 1970

Ryzyko w umowach budowlanych, red. C. Małecki, Warszawa 1999, cz. 7.1; H. Orłowski, Umowy inwestycyjne. Komentarz i wzory umów FDP „Anvix” , Kraków 1998

Siegień J., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2000

Słoniński J., Stefański A., Inwestycje budowlane. Organizacja i podstawy prawne, Warszawa-Poznań 1980

Sokołowski T., [w:] Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2006

Sośniak M., Kwalifikacja prawna świadczeń mieszanych i perspektywy zastosowania jej w umowach przewozowych, „Problemy Prawa Przewozowego” 1982, nr 4

Sośniak M., Podstawy prawa cywilnego i rodzinnego (Zarys dla studium administracyjnego) , Katowice 1977

Sośniak M., Przekształcenia umowy przewozu na tle doktryny umów mieszanych, „Problemy Prawa Przewozowego” 1982, nr 3

Sośniak M., Umowy o świadczenie usług z art. 750 kodeksu cywilnego, PiP 1981, z. 5

Stecki L., Umowa zlecenia a prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, RPEiS 1980, nr 3

Stelmachowski A., Kontraktacja produktów rolnych, Warszawa 1960

Strzępka J., Umowy długoterminowe w obrocie gospodarczym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1976, t. XXIII

Strzępka J.A., [w:] Prawo umów budowlanych, red. J.A. Strzępka, Warszawa 1999

Strzępka J.A., [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001

Strzępka J.A., System Prawa Prywatnego, [w:] Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, wyd. 4, Warszawa 2018

Strzępka J.A., Umowy w zakresie inwestycji budowlanych, [w:] Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017

Stürner R., Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, Auflage 16, München 2015

Szczerski J., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Szejna S., Charakter prawny umowy o zastępstwo inwestycyjne. Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe, red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015

Szejna S., Wpływ upadłości zastępcy inwestycyjnego na stosunek zastępstwa inwestycyjnego, „Rejent” 2016, nr 12

Szpunar A., [w:] System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Terre F., L’influence de la volanté individuelle sur les qualifications, 1957

Tyczka M., Prawo turystyczne, Poznań 1982

Ulbrich H., Formularbuch des SFachanwalts Bau-und Architenrecht, 3 Auflage, Köln 2015

Vygen K., Joussen E., Bauvertragsrecht nach VOB und BGB, Hanbuch des privaten Baurechts, Köln 2013

Weiss I., Jurga R., Inwestycje budowlane, Warszawa 1996

Weiss I., Prawo inwestycyjne, [w:] Prawo gospodarcze, red. S. Włodyka, Warszawa 1988

Werner U., Dr. Pastor. Der Bauprozess W. (Prozessuale und materielle Probleme des zivilen Bauprozesses),16 Auflage, Kõln 2017

Wiszniewski J., Prawo gospodarcze, Warszawa 1982

Wiśniewski T., Praktyka sądowa w sprawach o wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług, NP 1987, nr 3

Wróblewska-Perucka B., Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji, Kraków 1998

Wróblewski R., Umowy o zbiorową wycieczkę zagraniczną, Warszawa 1974

Zerhusen J., Fachanwalts mandate. Praivates Baurecht, 3 Auflage, Köln 2008

Zoll F., Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.19 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.