W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 6/2020 (350)

Nowelizacja kodeksu cywilnego statuująca ograniczony zakaz przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie - uwagi krytyczne

Okładka
Prof. UWM dr hab. Adam Bieranowski
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UWM w Olsztynie; Redaktor Naczelny "Rejenta"
0000-0001-9649-4348
Tytuł: Nowelizacja kodeksu cywilnego statuująca ograniczony zakaz przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie - uwagi krytyczne
Słowa kluczowe:
przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, nieważność czynności prawnej, notariusze
Title: Amendment to the Civil Code stipulating a limited ban on the transfer of ownership of a property for security purposes - critical remarks
Abstract:

Act of 14.5.2020 added to the Civil Code Article 3871. That regulation provides for three cases in which the contract obliging to transfer the ownership of immovable property as a way of security will be invalid. The conducted analysis permits to formulate critical opinion taking into consideration both the rationality of the legislative process and the adoption of substantive solutions.

Keywords:
transfer of ownership of immovable property as a way of security, invalidity of a juridical act, notaries
Titel: Die Neuerung des BGB mit der Zustimmung für das beschränkte Verbot der Sicherheitsübereignung - kritische Bemerkungen
Bibliografia:

Avenarius M., [w:] Dauner-Lieb/Lan-gen, BGB | Schuldrecht, 2. Auflage 2012

Bassenge P., [w:] Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München 2012

Baur F., Lehrbuch des Sachenrechts, München 1985

Bączyk M., Prawna skuteczność przewłaszczenia nieruchomości lokalowej dla zabezpieczenia wierzytelności z umowy pożyczki pozabankowej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 31 marca 2016 r., IV CSK 372/15 (OSP 2019, nr 4)

Berek M., Datio in solutum w polskim prawie cywilnym, KPP 2012, z. 3

Bieranowski A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

Bieranowski A., Aktualne problemy przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie - uwagi w kontekście projektu ustawy antylichwiarskiej, [w:] Nové horizonty v práve 2019 Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. mája 2019 na Právnickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2019

Bieranowski A., Dług gruntowy (uwagi na tle projektowanej regulacji), „Rejent” 2004, nr 10

Bieranowski A., Hipoteka według nowej regulacji prawnej - zagadnienia węzłowe, „Nowa Currenda” 2011, nr 8

Bieranowski A., Konstrukcja prawna przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, „Rejent” 2003, nr 7-8

Bieranowski A., Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, [w:] Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. I, red. S. Babiarz, Warszawa 2016

Bieranowski A., Spór o dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie (cz. I ), „Radca Prawny” 1999

Brzeszczyńska S., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 17

Brzozowski A., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, „Firma” 1992, nr 7-8

Bülow P., Recht der Kreditsicherheiten, Heidelberg 2017

Celiński D., Konstrukcja datio in solutum w praktyce notarialnej, „Rejent” 2006, nr 4

Drapała P., Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), „Państwo i Prawo” 2003

Drozd E., [w:] E. Drozd, A. Oleszko, Hipoteka w praktyce, Poznań. Kluczbork 1995

Drozd E., Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości, [w:] Problematyka prawna nieruchomości w praktyce notarialnej. I Ogólnopolska Notarialna Konferencja Naukowa, Lublin 1995

Fetzer R., [w:] Münchener Kommentar zum BGB.Band 2: Schuldrecht - Allgemeiner Teil, red. W. Krüger, 7. Auflage München 2016

Gniewek E., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

Gołaczyński J., Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie z uwzględnieniem nieruchomości, [w:] Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017

Gołaczyński J., Przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, „Rejent” 1994, nr 5

Gołaczyński J., Umowa zabezpieczająca, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilno-prawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, red. E. Gniewek, Kraków 2000

Górecki J., Niektóre następstwa i skutki umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, „Rejent” 1997, nr 4

Heinrichs H., [w:] Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, Aufl. 55, München 1996

Jastrzębski J., Zaradkiewicz K., Akcesoryjny dług gruntowy a problem jawności i odpowiedzialności (I), „Przegląd Prawa Handlowego” (dalej: PPH) 2005, nr 5

Jost K., Die Dogmatik des Sicherungsvertrags, Berlin 2012

Kaczorowska M., Koncepcja eurohipoteki na tle praw zastawniczych na nieruchomości w Europie, Wrocław 2016

Karasek I., [w:] Prawo bankowe. Komentarz, t. I i II, red. F. Zoll, Zakamycze 2005

Karasek I., Dług gruntowy, Rządowe Centrum Legislacji. Raporty 2000, seria A, nr 28

Karasek I., Granice dopuszczalności ustanawiania zabezpieczeń - nadmierność zabezpieczeń, TPP 2003, nr 4

Kondek J. M., Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i jej praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych w latach 2013.2017, „Prawo w Działaniu” 2019, nr 40

Konon A., Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, [w:] Prace z prawa cywilnego, red. E. Skowrońska-Bocian, Warszawa 2010

Kostecki S., Kilka uwag na temat długu gruntowego w prawie niemieckim, „Rejent” 2006, nr 9

Kostecki S., Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości, Warszawa 2014, rozdz. I pkt 1.3.

Kućka M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 149/2008, „Rejent” 2010, nr 1

Meller-Hannich C., [w:] BGB, Sachenrecht, red. G. Ring, H. Grziwotz, A. Keukenschrijver Baden-Baden 2016, § 930

Niemirka B., Prawne formy zabezpieczenia kredytów - przewłaszczenie na zabezpieczenie, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 10

Niezbecka E., Przewłaszczenie na zabezpieczenie w stosunkach bankowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin-Polonia, Sektio G, 1994

Oechsler J., [w:] Münchener Kommentar zum BGB, t. 7, Sachenrecht (§§ 854.1296), WEG, Erbbau RG, red. R. Gaier, München 2013

Ohanowicz A., Glosa do orzeczenia SN z 24.04.1964 r. (OSPIKA 1965, poz. 229)

Olechowski M., Nadmierne Zabezpieczenie. Glosa do wyroku SN z dnia 28 października 2010 r. (II CSK 218/10), „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 6

Orlicki M., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 1996

Pazdan J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, „Rejent” 1994, nr 1

Pisuliński J., [w:] Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2011

Pisuliński J., O długu na nieruchomości, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2001, nr 1

Pisuliński J., O planowanej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece i wprowadzeniu długu gruntowego, KPP 2005, z. 3

Przyborowski Ł., Nadmierne zabezpieczenie kredytu, Warszawa 2014

Pyziak-Szafnicka M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014

Quack F., [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Sachenrecht (§§ 854.1296), München 1997

Rudnicki S., Glosa do postanowienia SN z 26.9.2007 r., IV CSK 118/07 (OSP 2008, nr 12). Do częściowo odmiennych wniosków doszedł Sąd Najwyższy na tle powierniczego przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na zabezpieczenie w uzasadnieniu wyroku z 17.10.1997 r., I CKN 267/97 (OSNC 1998, nr 4, poz. 60), z glosą Z. Niedbały (OSP 1998, z. 6)

Rudnickiego S., Wybrane problemy orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 10

Rykowski R., Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, PPH 1995, nr 6

Sikorski G., Zabezpieczenie kredytów bankowych w praktyce, Sopot 1995

Strus M., Dwa sposoby powierniczego zabezpieczenia kredytu, „Palestra” 1994, nr 11-12

Sylwestrzak A., Glosa do wyroku SN z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 149/08, „GSP- Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 9

Szlęzak A., Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości, „Rejent” 1995, nr 2

Sztyk R., Dług gruntowy w praktyce notarialnej, „Rejent” 2003, nr 12

Sztyk R., Dług na nieruchomości - nowa forma zabezpieczenia sumy pieniężnej, „Rejent” 2000, nr 3

Tracz G., Zoll F., Przewłaszczenie na zabezpieczenie (Praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot), Kraków 1996

Truszkiewicz Z., Kilka refleksji o przewłaszczeniu nieruchomości na zabezpieczenie, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2019, nr 2

Weber H., Kreditsicherheiten Recht der Sicherungsgeschäfte, München 1997

Wiegand W., Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Fahrnispfand, [w:] Mobiliarsicherheiten, red. W. Wiegand, Bern 1998

Wudarski A., W poszukiwaniu konstrukcji eurohipoteki, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” (dalej: KPP) 2009, z. 1

Zieliński A., Charakter prawny przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności oraz jego skutki prawne, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 3Zoll F., Glosa do wyroku SN z 29.5.2000 r., III CKN 246/2000 (OSP 2001, z. 2)

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.