W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

ZJAZDY

2020-10-12 15:56 #

Przesunięcie Walnego Zebrania SNRP

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Notariuszy RP

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Notariuszy RP w roku 2020 Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania X Walnego Zebrania Stowarzyszenia (sprawozdawczo – wyborczego Zjazdu Krajowego), jednakże mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, realne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz zalecenia organów władzy państwowej dotyczące ograniczania i unikania publicznych zgromadzeń, Zarząd Główny SNRP podjął decyzję o przesunięciu terminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia na rok 2021.

Zgodnie z art. 10 ust. 1f Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) z późn.zm.: „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”
Zatem dalsze trwanie kadencji Władz Stowarzyszenia nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych czynności, nie ma również potrzeby udzielania Zarządowi Głównemu pełnomocnictwa do działania po zakończeniu kadencji.

Pomimo, że ustawa dopuszcza możliwość organizacji Wlanego Zebrania w formie zdalnej, Zarząd nie zdecydował się na taką formułę, z uwagi na powagę i specyfikę Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego, m.in. konieczność przeprowadzenia tajnych głosowań, a także brak możliwości uczestniczenia w Zjeździe członków, którzy nie posiadają dostępu do komputerów i internetu.

Termin Walnego Zebrania Stowarzyszenia wraz z porządkiem obrad zostanie ustalony i ogłoszony członkom Stowarzyszenia niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających jego odbycie.

W załączeniu opinia przygotowana przez not. Dariusza Sałajczyka, Prezesa Oddziału Warszawskiego SNRP.

W imieniu Zarządu Głównego
Anna Dańko - Roesler
Prezes SNRP
Tel. 22 827 01 94; 22 827 13 45
www.rejent.com.pl


2018-10-30 14:52 #

Sprawozdanie z IX Walnego Zebrania Stowarzyszenia (Zjazdu Krajowego)

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia Notariuszy RP

W dniu 6 października 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01 odbyło się IX Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy).
Przedmiotem Zjazdu Krajowego było między innymi przedstawienie sprawozdań: z działalności Stowarzyszenia za okres od 19.XI.2016 r. do 06.10.2018r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. i 2017, a także sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od 19.XI.2016 r. do 06.10.2018 r. oraz podjęcie w tym zakresie stosownych uchwał zatwierdzających ww. sprawozdania.

Ponadto przedstawiono propozycję kierunków dalszej działalności Stowarzyszenia na lata 2019-2020, m.in. utworzenie ULTIMA RATIO Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy SNRP, czy propozycja nabycia nieruchomości.

Podjęto również uchwałę w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia.

Not. Grzegorz Błaszczyk
Członek ZG SNRP


2018-09-04 13:10 #

6.10.2018 IX Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy)

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia Notariuszy RP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że na podstawie § 16 statutu oraz uchwały nr 21/II/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. na dzień 6 października 2018r. zostało zwołane IX Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy).

Zjazd odbędzie się w godz. 10.00-15.30, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01.

Po Zjeździe, o godz. 15.30 zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na obiad.

Udział w Zjeździe jest bezpłatny. Koszt noclegu i dojazdu członkowie Stowarzyszenia pokrywają we własnym zakresie.

Uprzejmie przypominamy również, o obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za rok 2018 w wysokości: dla notariuszy - 180 zł, dla notariuszy emerytowanych - 80 zł. Zgodnie z treścią uchwały ZG SNRP notariusze emerytowani, którzy ukończyli 75 rok życia, zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składki członkowskiej.

Składkę członkowską należy wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
14 1600 1462 1836 0559 3000 0001 prowadzony przez BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie przybycia na Zjazd telefonicznie lub drogą mailową.

Zarząd Główny SNRP


2016-10-21 14:44 #

VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd sprawozdawczo-wyborczy)

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 16 statutu oraz uchwał nr: 24/III/2016 z dnia 21 marca 2016 r. i 66/IV/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. zwołuje na dzień 19 listopada 2016 r., w godz. 10.00-15.45, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01, VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd sprawozdawczo-wyborczy).

Jednocześnie informujemy, że dla członków, którzy wezmą udział w Zjeździe, Stowarzyszenie dzień 18 listopada 2016 r. godz. 19.00 dokonało rezerwacji biletów do Teatru Dramatycznego na przedstawienie pt. „Wizyta starszej pani”.

Osoby zainteresowane rezerwacją biletów prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 28 października 2016 r. na numery telefonów lub adres email podane w nagłówku pisma.
(Uwaga! W dniu 29 października br. niewykorzystane bilety zostaną zwrócone do teatru).

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie, telefonicznie lub drogą mailową, przybycia na Zjazd najpóźniej do dnia 10 listopada 2016 r.


2016-05-17 13:50 #

VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr 24/III/2016 podjętą w dniu 21.03.2016 roku w związku z Uchwałą nr 66/VI/2016 podjętą w dniu 21.06.2016 roku postanowił w trybie § 16 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia Notariuszy RP zwołać VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy) w terminie 19 listopada 2016 roku. Zjazd odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Rydygiera 17 lok. U01 w Warszawie.


2015-03-18 10:11 #

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, że uchwałą nr 19/III/2015 z dnia 16.03.2015 roku zostało odwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołane na dzień 9 kwietnia 2015 roku na godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia uchwałą 6/I/2015 roku z dnia 19.01.2015roku.

Powodem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu była konieczność zmiany statutu w celu umożliwienia Stowarzyszeniu pozyskania środków finansowych z Funduszy UE oraz przystępowanie do przetargów publicznych, w tym m.in. organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie szkoleń (taką informację uzyskał Zarząd od jednej z firm przygotowujących wnioski o środki unijne).

Jednakże, w związku z uzyskaniem opinii prawnej, iż obecnie obowiązujący statut stowarzyszenia nie wymaga zmian w celu realizacji powyższych zamierzeń, Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia stało się bezprzedmiotowe.

Ponadto informuję, iż bez zmian pozostają, dokonane przez osoby uczestniczące w konferencji naukowej w dniu 10 kwietnia 2015 roku, rezerwacje noclegów oraz biletów do teatru na dzień 09.04.2015 r.

Z poważaniem,

Agata Barej
Dyrektor Biura SNRP
Tel./fax 22 827 13 45; 827 01 94
Tel. kom. 531 431 130
www.rejent.com.pl


2015-03-04 15:34 #

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 16 pkt 3 statutu oraz uchwały 6/I/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku zwołuje na dzień 09 kwietnia 2015 roku, o godzinie 15.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01, Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy).


2014-09-10 10:50 #

Zjazd Oddziału

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana not. Pawła Orłowskiego Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2014 roku o godz. 17.00 odbędzie się Zjazd Oddziału, z następującym porządkiem obrad:

 • Przedstawienie koncepcji utworzenia przy SNRP Sądu Polubownego - not. Paweł Orłowski
  • omówienie spraw organizacyjnych,
  • dyskusja,
  • powołanie zespołu do opracowania statutu i regulaminu Sądu Polubownego,
 • Przedstawienie Ośrodka Mediacyjnego działającego przy SNRP - not. Jolanta Demczyszyn
  • omówienie i dyskusja na temat rozwoju Ośrodka.
 • Sprawy różne.

Na spotkanie zapraszamy członków Oddziału oraz wszystkich zainteresowanych tematem pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Miejscem Zjazdu będzie siedziba Stowarzyszenia przy ul. Rydygiera 17 lok. U01 w Warszawie.

Będę wdzięczna za potwierdzenie (telefonicznie lub mailem) udziału w posiedzeniu najpóźniej do dnia 29.08.2014 r.

Z poważaniem
Agata Barej
Dyrektor Biura
Zarządu Głównego SNRP
Tel./fax 22 827 13 45; 827 01 94
Tel. kom. 531 431 130
snrp@rejent.com.pl


2014-04-17 11:19 #

VII Walne Zebranie Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 16 statutu oraz uchwał 66/X/2013 z dnia 10 października 2013 roku oraz 72/XI/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku zwołuje VII Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy), które odbędzie się w dniu 17 maja 2014 roku, w godz. 11.00-15.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.


2013-12-03 15:01 #

Zjazd Krajowy 2014 r.

Kolejny zjazd krajowy przewidywany jest w dniu 18 maja 2014 r.


Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.