W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

SZKOLENIA I TERMINY

2018-10-31 08:13 #

Szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP do końca 2018 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP do końca 2018 roku:

Formularz zgłoszeniowy

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – aspekty praktyczne -
  (6 godzin lekcyjnych) - wykładowca dr Piotr Marquardt – notariusz w Katowicach, członek Zespołu do Spraw Legislacji SNRP, były nauczyciele akademicki na uczelniach państwowych i prywatnych, autor i współautor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz publicznego prawa gospodarczego, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami, pomocą publiczną oraz partnerstwem publicznoprawnym, wykładowca na aplikacji notarialnej oraz aplikacji radcowskiej, członek Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, (KRASP).

  Zakres tematyczny:

  • Konstrukcja prawna prawa użytkowania wieczystego.
  • Idea regulacji.
  • Zakres przedmiotowy przekształceń.
  • Mechanizm przekształcenia.
  • Wyjątki od przekształcenia.
  • Przekształcenie w przypadku oddania budynku do użytkowania po 1 stycznia 2019 r.
  • Przekształcenie w sytuacji wyodrębnienia lokalu po 1 stycznia 2019 r.
  • Zaświadczenie.
  • Opłata przekształceniowa.
  • System bonifikat.
  • Czas przekształceń.
  • Zamiany w postępowaniu wieczystoksięgowym:
   • wpis w księdze wieczystej,
   • prawa i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej,
   • hipoteka po nowelizacji,
  • Skutki dla obrotu nieruchomościami.
  • Przewidywana praktyka notarialna związana z wejściem w życie omawianej regulacji.

  Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.

  Terminy do wyboru: 29 listopada 2018 roku (czwartek, godz. 15.00-19.30)
  1 grudnia 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)
  8 grudnia 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Istotne zmiany w prawie podatkowym oraz split payment (podzielona płatność) – zagadnienia dla notariuszy (4 godziny lekcyjne) – wykładowca Stella Brzeszczyńska, doradca podatkowy specjalizujący się w obsłudze rynku nieruchomości. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego.

  Zakres tematyczny:

  • Ordynacja podatkowa
   • Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - notariusz jako „wspomagający” – podmiot zobligowany do zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schemacie podatkowym
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Modyfikacja zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne
    • nowy sposób obliczania 5 lat
    • powiększenie katalogu kosztów podatkowych
    • modyfikacja ulgi mieszkaniowej
   • Praca małżonka i dzieci podatnika – rozliczenie w kosztach działalności (spółki)
  • Podatek od spadków i darowizn - Zarząd sukcesyjny
  • PCC
   • obniżenie stawki od umowy pożyczki
   • zbiorcze deklaracje
  • Podatek VAT - Mechanizm split payment
  • Omówienie wybranych zagadnień dotyczących podatku VAT i PCC
   • Cesja umowy przedwstępnej (deweloperskiej) – VAT czy PCC
   • Sprzedaż lokali jako towarów handlowych po wyroku TSUE – VAT czy PCC
   • Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę komandytową – najnowsze orzecznictwo NSA

  Termin: 28 listopada 2018 roku (4 godziny lekcyjne; sob. 16.00-19.15)
  Cena od osoby:430,50 zł / 490,60 zł brutto * (350,00 zł / 398,86 zł netto*).


 • Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany w ustawie Prawo o notariacie i obowiązki notariusza wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (6 godzin lekcyjnych) - wykładowca notariusz Dariusz Celiński, przewodniczący Zespołu ds. legislacji SNRP.

  25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków prawnych do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną. Większość przepisów tej ustawy wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, wprowadzając m.in. nowe czynności notarialne.

  Zakres tematyczny:

  • Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym:
   • protokół powołania zarządcy sukcesyjnego,
   • akt notarialny obejmujący zgodę uprawnionej osoby na powołanie zarządcy sukcesyjnego,
   • protokół obejmujący zgodę zarządcy sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji oraz oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,
   • akt powołania zarządcy sukcesyjnego,
   • protokół odwołania zarządcy sukcesyjnego,
   • akt notarialny obejmujący zgodę uprawnionej osoby na odwołanie zarządcy sukcesyjnego,
   • akt odwołania zarządcy sukcesyjnego,
   • wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku,
   • protokół rezygnacji zarządcy sukcesyjnego.
  • Obowiązek notariusz zgłoszenia do CEIDG odpowiednich informacji dotyczące zarządu sukcesyjnego.

  Termin: 15 grudnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-15.30)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych” – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie,
  • Biurowość kancelarii,
  • Podatki i opłaty,
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków,
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dn. 1.03.2018r.,

  Termin:15-16 grudnia 2018 roku (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Cena od osoby:958,17 zł brutto, (779,00 zł netto).

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Opłata za szkolenie obejmuje udział w zajęciach oraz ewentualne materiały szkoleniowe. Koszty dojazdu na szkolenie, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. . UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie./li>
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2018-09-27 15:13 #

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w I połowie roku 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w II połowie roku 2018:

Formularz zgłoszeniowy

 • Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany w ustawie Prawo o notariacie i obowiązki notariusza wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (6 godzin lekcyjnych)
  - wykładowca notariusz Dariusz Celiński.

  25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków prawnych do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną. Większość przepisów tej ustawy wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, wprowadzając m.in. nowe czynności notarialne.

  Zakres tematyczny:

  • Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym:
   • protokół powołania zarządcy sukcesyjnego,
   • akt notarialny obejmujący zgodę uprawnionej osoby na powołanie zarządcy sukcesyjnego,
   • protokół obejmujący zgodę zarządcy sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji oraz oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,
   • akt powołania zarządcy sukcesyjnego,
   • protokół odwołania zarządcy sukcesyjnego,
   • akt notarialny obejmujący zgodę uprawnionej osoby na odwołanie zarządcy sukcesyjnego,
   • akt odwołania zarządcy sukcesyjnego,
   • wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku,
   • protokół rezygnacji zarządcy sukcesyjnego.
  • Obowiązek notariusz zgłoszenia do CEIDG odpowiednich informacji dotyczące zarządu sukcesyjnego.

  Terminy do wyboru: 13 października 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-15.30)
  17 listopada 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-15.30)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Split payment (podzielona płatność) oraz należyta staranność – zmiany w vat w 2018 roku – 6 godzin lekcyjnych.
  Termin:listopad 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.00-15.00)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych” – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie,
  • Biurowość kancelarii,
  • Podatki i opłaty,
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków,
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dn. 1.03.2018r.,
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów,

  Termin:grudzień 2018 roku (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Cena od osoby:958,17 zł brutto, (779,00 zł netto).

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2018-06-12 13:06 #

Szkolenie - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu w praktyce notarialnej – zmiany i nowe obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu.

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 6 godzinne szkolenie z zakresu:

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu
w praktyce notarialnej – zmiany i nowe obowiązki
wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723)
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu”.

Terminy szkoleń (do wyboru):

 • 27 czerwca 2018 roku (środa, godz. 16.00-20.30)
 • 6 lipca 2018 roku (piątek, godz. 16.00-20.30)
 • 7 lipca 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)
 • 14 lipca 2018 roku (sobota, godz. 10.30-15.30)

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uchyla dotychczasowe przepisy.
Wchodząca w życie 13 lipca 2018roku ustawa nakłada na instytucje obowiązane, a zatem i notariuszy, nowe obowiązki w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na nowo definiuje beneficjenta rzeczywistego, czy osobę pełniącą eksponowane stanowisko polityczne, zawężając krąg osób zaliczanych do tej kategorii.
W myśl nowych przepisów ustawy instytucje obowiązane zobowiązane są przeszkolić wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z działalnością instytucji obowiązanej.

Program szkolenia obejmuje m.in.: - nowe obowiązki instytucji obowiązanych,
- terminy i zasady sporządzania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane,
- nowa procedura wewnętrzna,
- nowe zasady odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

Wykładowca: Anna Dańko-Roesler – notariusz w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Koszt szkolenia od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł/472,03 zł netto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.

więcej...

2018-02-16 09:12 #

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w I połowie roku 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przedstawiamy terminarz najbliższych szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w I połowie roku 2018:

Formularz zgłoszeniowy

 • Ochrona Danych osobowych - zmiany przepisów istotne dla praktyki notarialnej
  – wykładowca Krzysztof Berger - Smurzyński, notariusz w Poznaniu.

  W kwietniu 2016 r. uchwalono unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych już od 25 maja 2018 r.

  Nie trudno zauważyć, że powyższe przepisy ściśle wiążą się z każdą czynnością notarialną, dlatego każdy notariusz będzie zobowiązany do wdrożenia nowych zasad. Czasu na wprowadzenie zmian nie zostało wiele, a brak ich wdrożenia grozi nawet wielomilionowymi karami.

  Szkolenia z powyższych przepisów, pomogą w przygotowaniu się do bezpiecznego dokonywania czynności notarialnych.

  Wychodząc naprzeciw notariuszom, w przygotowaniu się do bezpiecznego dokonywania czynności notarialnych Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na szkolenie. Zakres tematyczny: zmiany wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Sfery oddziaływania RODO.
  • Ochrona danych osobowych a tajemnica notarialna.
  • Pojęcia, którymi posługuje się RODO.
  • Zasady RODO budujące nowe podejście do ochrony danych osobowych, do stosowania na co dzień.
  • Prawa osób, których dane są przetwarzane i ich ograniczenia, czyli o czym trzeba jeszcze powiedzieć klientowi.
  • Obowiązki administratora danych osobowych.
  • Inspektor ochrony danych osobowych.
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorczy i jego uprawnienia.
  • Kary administracyjne.
  • Środki ochrony danych, odpowiedzialność i sankcje.

  Terminy do wyboru: 14 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  20 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  21 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  27 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  28 kwietnia 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  25 maja 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  26 maja 2018 roku (6 godzin lekcyjnych; sob. 10.30-15.30)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin)
  Zakres tematyczny:
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
  • Rola mediatora i zasady mediacji,
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
  • Rola prawa i prawników w mediacji.
  Termin:9-10 i 23-24 czerwca 2018 roku (4 spotkania, dwa dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00).
  Cena od osoby:1569,00 zł/1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto)*.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń:
Szkolenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRPjest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń
oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2018-02-07 12:35 #

24 lutego 2018 roku - Szkolenie: Wnioski płynące z dotychczasowego stosowania elektronicznego systemu do składania wniosków wieczystoksięgowych

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 6 godzinne szkolenie z zakresu:

„Wnioski płynące z dotychczasowego stosowania elektronicznego systemu do składania wniosków wieczystoksięgowych”.

Termin szkolenia: 3 marca 2018 roku (godz. 10.30-15.30).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą obejmowały m.in.: procedury robienia odpisów elektronicznych, założenia przygotowywanego repozytorium elektronicznych wypisów aktów notarialnych itp.

Wykładowca: Szymon Posadzy – notariusz w Poznaniu.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

więcej...

2017-10-16 10:58 #

Terminarz szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na II kwartał roku 2017

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej poniżej został zamieszczony terminarz najbliższych szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w II półroczu roku 2017:

 • Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce
  – wykładowca Stella Brzeszczyńska, radca prawny.
  Termin:21 października 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także wybrane problemy wynikające w wygaśnięcia użytkowania wieczystego
  – wykładowca mgr Jarosław Kowszuk, prawnik.
  Termin:28 października 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Zmiany w przepisach prawa cywilnego istotne dla praktyki notarialnej, w tym m.in. ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
  – wykładowca SSA Agata Zając.
  Termin:4 listopada 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Historia nacjonalizacji gruntów w powojennej Polsce, decyzje w sprawach reprywatyzacji, skutki nieważności decyzji i zagrożenia dla praktyki notarialnej w toku czynności dot. obrotu reprywatyzowanymi nieruchomościami i roszczeniami
  - szkolenie odwołane
  – wykładowca SSN Marta Romańska.
  Termin:25 listopada 2017 (5 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.30 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych – 18 godzin lekcyjnych.
  Zakres tematyczny:
  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z 16.11.2000 r. Dz.U. 2000 nr 116 poz. 121 z późn. zm.
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów.
  Termin:2-3 grudnia 2017 r. (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00).
  Cena od osoby:779,00 netto, (958,17 zł brutto).

  Program szkolenia

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
* Ceny szkoleń zostały skalkulowana dla grup min. 20 osobowych i obejmują uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz lunch i napoje podczas przerw. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRPjest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń
oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2017-10-02 13:03 #

28 października 2017 roku - Szkolenie: Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 5 godzinne szkolenie otwarte nt.:

„Problemy istotne dla praktyki notarialnej wynikające z Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości”.

Termin szkolenia: 28 października 2017 roku (sobota godz. 10.30-15.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Wykładowca: mgr Jarosław Kowszuk - prawnik.

Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany po nadesłaniu przez Państwa problemów i wątpliwości, z którymi spotykają się Państwo w codziennej praktyce przy stosowaniu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Dlatego, też zwracamy się z prośbą o jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

więcej...

2017-09-13 08:37 #

21 października 2017 r. - Szkolenie: Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 5 godzinne szkolenie z zakresu:

„Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce”.

Termin szkolenia: 21 października 2017 roku (godz. 10.30-15.00).

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą obejmowały zagadnienia związane z problemami, z jakimi spotyka się notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa spółek handlowych oraz obrotu nieruchomościami.

Wykładowca: Stella Brzeszczyńska - radca prawny.

Koszt szkolenia od osoby wynosi: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach do pobrania.

więcej...

2017-08-24 15:25 #

23.09-08.10.2017 r. - Warsztaty szkoleniowe – szkolenie odwołane

Warsztaty szkoleniowe:

„Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów - Kurs podstawowy, 40 godzin”.

Termin: 23 września – 8 października 2017 r. (Zjazdy: 23-24.09 oraz 7-8.10 2017; sob. godz. 09.30-19.30 / nd. godz. 9.00-19.00)

Miejscem zajęć: siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01 w Warszawie.

Warsztaty poprowadzi Maciej Tański Prezes Centrum Mediacji Partners Polska.

Program szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest osobom zainteresowanym pełnieniem roli mediatora i obejmuje intensywny praktyczny warsztat z zakresu podstawowych umiejętności mediacyjnych m.in. takich jak:

 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
 • Rola mediatora i zasady mediacji,
 • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
 • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
 • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
 • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
 • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
 • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
 • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
 • Rola prawa i prawników w mediacji.

Zakres i program szkolenia jest zgodny ze „Standardami szkolenia mediatorów” Społecznej Rady ds. Alter-natywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 2007 r.

Koszt od osoby: 1569,00 zł / 1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto*).

Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach do pobrania.

więcej...

2017-05-31 12:12 #

03.06.2017 r. - Szkolenie: Biurowość kancelarii notarialnej

Szanowni Państwo,

Prowadzenie biurowości kancelarii notarialnej i wynikające z tego obowiązki notariusza zawsze rodzą wiele pytań i wątpliwości, dlatego też Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 6 godzinne szkolenie nt.:

„Biurowość kancelarii notarialnej”.

Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim do notariuszy, rozpoczynających swoją działalność wraz z pracownikami kancelarii notarialnych, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Zakres tematyczny:

 • księgi elektroniczne i papierowe,
 • obowiązki realizacji zobowiązań publicznoprawnych i innych należności,
 • przekazywanie dokumentów: ich adresaci, terminy, forma,
 • statystyka.

Wykładowca : Tamara Żurakowska, notariusz w Warszawie.

Termin:3 czerwca 2017 roku (godziny zajęć: 10.30-15.00)
Miejsce zajęć:siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.
Cena od osoby: 423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*)
*Niższa cena szkolenia dotyczy członków Stowarzyszenia, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

(LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA)

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 7 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.